UPMPulp
  • Sellu
  • Valmis kehittymään markkinoiden mukana
Artikkeli | 12/28/2020 18:38:41

Valmis kehittymään markkinoiden mukana

Vuoden 2020 yllättävät käänteet vaikuttivat laajasti teolliseen toimintaan – työturvallisuudesta eri tuotteiden kysyntään ja tarjontaan. Miten selluteollisuusjatkaa kehittymistään siirryttäessä vuoteen 2021?

Eri puolilla maailmaa toimivan henkilöstön johtamiseen liittyy aina monia ulottuvuuksia, mutta vuosi 2020 toi mukanaan aivan uusia haasteita. UPM:n työntekijät työskentelevät monissa eri työtehtävissä niin sellutehtaissa, toimistoissa kuin työmailla ympäri maailmaa Kiinasta Uruguayhin. Yhtiölle on ajan myötä kehittynyt kattava kokemus erilaisten työprosessien optimoinnista.

Vuonna 2020 syntyi kuitenkin tarve uudenlaisille turvakäytännöille ja tietojärjestelmien päivityksille, jotta lähikontaktien määrä saatiin minimoitua. Henkilöstön oli sopeuduttava muutoksiin samalla, kun kysynnän ja tarjonnan vaihtelut ravistelivat teollisuutta. Useat muutokset tulivat todennäköisesti jäädäkseen osaksi UPM:n jatkuvasti kehittyvää toimintaa.

UPM Paso de los Toros_mill site_safety measures.jpg

Tuotantolaitosten työturvallisuutta lisättiin tänä vuonna uusilla turvallisuuskäytännöillä. Kuva – UPM

Entistä digitaalisempi

Suurimmalle osalle toimistotyöntekijöistä etäkokoustyökalut olivat jo entuudestaan tuttuja, mutta tänä vuonna etäpalavereista tuli arkipäivää myös sellutehtailla.

”Tuotannon ja kunnossapidon kokoukset järjestetään nyt verkossa Teamsin välityksellä”, kertoo Minna Palho, UPM:n Suomen selluliiketoiminnan henkilöstöjohtaja. ”Ennen kokoukset pidettiin kasvotusten neuvottelutiloissa, mutta enää osallistujien ei tarvitse poistua omilta osastoiltaan, mikä säästää aikaa.”

Jatkossa kokouksia voidaan järjestää tilanteen mukaan joko etänä tai kasvokkain. Verkkopohjaiset kokoukset soveltuvat lähes kaikkiin liiketoiminnan vaatimiin tilanteisiin, mutta henkilökohtaiseen kanssakäymiseen palataan vuonna 2021 ainakin osittain. 

”Yleisesti ottaen olemme onnistuneet lisäämään työnteon ketteryyttä. Yhteistyö etätyökaluilla on sujunut erinomaisesti”, Palho sanoo ja huomauttaa, että myös verkkopohjaiset koulutukset ja perehdytysohjelmat on otettu vastaan ilolla.

Palhon mukaan innovointi ja uuden luominen on kuitenkin tehokkaampaa kasvokkain, joten sähköiset työkalut jäävät vain osaksi kokonaisuutta.

”Uusi normaali hakee vielä muotoaan, mutta tarkoituksena on poimia parhaat puolet niin vanhoista kuin uusista käytännöistä eli yhdistää perinteinen ja verkkopohjainen työskentely”, Palho kertoo.

Supermarket_Hanson-Lu_Unsplash_web.jpg

Pehmopaperituotteiden kysynnän odotetaan kasvavan ensi vuonna erityisesti Aasian markkinoilla. Kuva – Hanson Lu, Unsplash

Kysyntä ja tarjonta

UPM jatkaa sopeutumistaan sellun kysynnän muutoksiin markkinoiden mukana. 

”Selluteollisuudessa kaikki katseet kohdistuvat nyt kysyntään ja eri maanosien kehityskulkuihin”, sanoo UPM:n selluliiketoiminnan strategiajohtaja Laura Lundell.

Aasiassa pehmopaperimarkkinoiden odotetaan jatkuvan lupaavina. Lundell huomauttaa, että vaikka tänä vuonna pehmo- ja hygieniapaperille on ollut kysyntää kaikkialla maailmassa, länsimaissa niiden markkinat olivat jo entuudestaan kypsät.

Pehmopaperin vuosikulutusta mitataan kiloina henkilöä kohti. Yhdysvalloissa pehmopaperin vuosikulutus on noin 26 kg henkilöä kohti ja Euroopassa 16 kg, kun taas Kiinassa se on vielä alle 10 kg.

”Alalla kaikki toimijat pyrkivät ymmärtämään Aasian markkinoiden suurta kysyntää pehmopaperille. Kyse ei ole siitä, onko kasvua, vaan siitä, kuinka nopeaa kasvu on”, Lundell sanoo.

Kaiken kaikkiaan selluteollisuuden kysynnän pitkän aikavälin ajurit ovat vahvat. Maailman megatrendeistä kaupungistuminen ja keskiluokan kasvu lisäävät kysyntää sellun lopputuotteille, kuten pehmopapereille ja pakkausmateriaaleille. YK:n arvion mukaan vuoteen 2050 mennessä 68 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja Brookings Institution -ajatushautomon mukaan maailman keskiluokka kasvaa nykyisestä 3,2 miljardista ihmisestä 4,9 miljardiin vuoteen 2030 mennessä.

Kysynnän kehityksen seuraaminen on alan ymmärtämisen kannalta oleellista, mutta vastaavasti on tärkeää tutkia myös tarjonnan kehitystä. UPM:n uusi sellutehdas aloittaa toimintansa Uruguayssa vuonna 2022. Se ei kuitenkaan ole ainoa samoihin aikoihin käynnistyvä sellutehdas, joten markkinoiden dynamiikkaan on odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Kun teknologian kehitys kiihtyy ja kuluttajamarkkinat muuttuvat, selluteollisuuden on uudistuttava niiden tahdissa. Kulunut vuosi on osoittanut, että UPM:n selluliiketoiminnan ketteryys takaa erinomaiset valmiudet pysyä kehityksessä mukana. Yhtiö on valmis sopeutumaan tulevaisuuden markkinoihin kehityksen suunnasta riippumatta.

 

Teksti: Lara McCoy