UPM Lappeenrannan biojalostamon ympäristölupaa päivitetään

Paikallisuutiset 11.5.2020 0.00 EEST

Maailman ensimmäinen puupohjaisia kehittyneitä biopolttoaineita valmistava UPM Lappeenrannan biojalostamo vietti alkuvuonna 5-vuotisjuhlia ja nyt on meneillään laitoksen ympäristöluvan päivitys. Biojalostamon nykyinen ympäristölupa on vuodelta 2011, eli ajalta ennen investointipäätöstä, joten luvan tarkistaminen toiminnan aikaisilla luvuilla on paikallaan.

UPM Lappeenrannan biojalostamo on kehittynyt merkittävästi viime vuosina ja ylittänyt sille alussa asetetut odotukset. Tuotantokapasiteettia on prosessiparannusten jälkeen saatu nostettua 130 000 tonnin vuositasolle. Kehittämistyö jatkuu ja selvityksiä tehdään muun muassa siitä, voisiko kapasiteettia pitkällä tähtäimellä nostaa.

Biojalostamo tuottaa selluntuotannon tähteestä, mäntyöljystä, uusiutuvaa dieseliä ja naftaa liikenteen polttoaineiksi ja biopohjaisen muovin raaka-aineeksi.

Päästöjen vähentämiseksi on tehty investointeja

UPM Lappeenrannan biojalostamon päästöjä ilmaan on pyritty minimoimaan jo laitoksen suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi on kuumaöljykattilalla ollut alusta lähtien käytössä savukaasupesuri.

Käynnistymisen jälkeen biojalostamolla on tehty energiatehokkuusinvestointeja ja otettu käyttöön membraaniyksikkö ja polttokaasupesuri. Näiden ansiosta biojalostamon energiatehokkuus on parempi ja fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat aiempaa pienemmät. Lisäksi biojalostamon normaalin ajon aikaiset rikkidioksidipäästöt ovat pienentyneet merkittävästi.

Päästömäärien arvioidaan tuotantotason noustessa lisääntyvän vuoden 2019 tasosta. Voimassa olevan ympäristöluvan maksimipäästömäärien ei arvioida kuitenkaan ylittyvän ja aiemmin tehdyt ympäristövaikutusten arvioinnit soveltuvat edelleen. 

Biojalostamon normaalitoiminta ei aiheuta melu- ja hajuhaittaa

Lappeenrannan biojalostamon normaali toiminta ei aiheuta merkittävää melua tai tärinää. Melun leviäminen on otettu huomioon jo biojalostamon rakennusvaiheessa ja meluavia laitteita on sijoitettu siten, että haittaa syntyy mahdollisimman vähän.  

Normaalissa ajossa biojalostamon päästöt eivät aiheuta hajuhaittaa naapurustoon. Mahdolliset hajuhaitat liittyvät biojalostamon poikkeustilanteisiin. Hajuhaittailmoituksia on jalostamon viiden toimintavuoden aikana ollut erittäin vähän.

Biojalostamon merkittävin turvalaite on soihtu, jonka tehtävänä on polttaa häiriötilanteissa purkautuvat prosessikaasut turvallisuuden takaamiseksi. Turvasoihtua käytetään tuotannon ylös- ja alasajoissa sekä poikkeustilanteissa. Soihtu on tyypiltään maasoihtu, eli soihdun liekki on lieriön sisällä eikä se normaalisti näy ulkopuolelle. Turvallisuuden varmistamiseksi soihdussa palaa jatkuvasti pieni liekki.

 

Lisätietoa: Jaakko Nousiainen, UPM Lappeenrannan biojalostamo, tuotantojohtaja, jaakko.nousiainen@upm.com, p. 040 758 6881