UPM investoinut Suomen sellutehtaidensa ympäristösuorituskyvyn parantamiseen 22 miljoonaa

Paikallisuutiset 7.6.2022 13.00 EEST

(UPM, Helsinki, 7.6.2022 klo 13.00) – UPM on viimeisimpien huoltoseisokkien yhteydessä investoinut yhteensä 22 miljoonaa euroa Suomen sellutehtaidensa ympäristösuorituskykyyn. Juuri päättynyt UPM Pietarsaaren huoltoseisokki oli kevään toinen heti UPM Kaukaan jälkeen. Hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi UPM pysäyttää sellutehtaat huoltoa varten noin puolentoista vuoden välein. Samalla toteutetaan tehtaiden kehittämiseen liittyviä investointeja, joilla parannetaan muun muassa käyntivarmuutta ja ympäristösuorituskykyä.  

Investoinnit uusimpaan tekniikkaan tukevat UPM:n selluliiketoiminnan tavoitetta parantaa tuotantotehokkuutta niin, että päästöt laskevat. Selluliiketoiminta on sitoutunut vähentämään kemiallista hapenkulutusta (COD) 60 prosenttia vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Näitä kunnianhimoisia tavoitteita kohti edetään seisokki seisokilta.  

”Kaukaan sellutehtaan kuitulinjan pesemön modernisointi vähentää jätevedenpuhdistamon ja vesistön COD-kuormitusta viisi prosenttia. Uudistuksen ansiosta puhdistamolla käytettävien lisäravinteiden tarve pienenee”, kertoo Suomen sellutehtaiden tuotannosta vastaava johtaja Juha Kääriäinen. 

 UPM:n tavoitteena on, että vuonna 2030 puhdistamoilla käytetään ainoastaan kierrätysravinteita. 

Kaukaalla on parhaillaan käynnissä investointiprojekti kuitulinjan toiminnan parantamiseksi. Sen valmistuttua kemikaalit saadaan paremmin kierrätettyä ja COD-kuorma Saimaaseen pienenee edelleen. Pietarsaaren sellutehtaalla uudistettiin molempien tuotantolinjojen valkaisuprosesseja. Uudistuksen myötä kemikaalien kulutus ja jätevedenpuhdistamon kuormitus pienenevät, mikä vähentää suoraan tehtaan jätevesipäästöjä. 

 Uudistuksilla pyritään vaikuttamaan myös ilman laatuun vähentämällä päästöjä ilmaan. 

”Kaukaan sellutehtaan hajukaasujen käsittelyjärjestelmää uudistettiin siten, että vikojen selvittäminen on aiempaa nopeampaa. Uudistaminen vähentää häiriötilanteiden kestoa, parantaa hajukaasujen keräilyä ja laskee hajapäästöjä”, Kääriäinen sanoo. 

 Pietarsaaren sellutehtaan päästöt ilmaan vähenevät entisestään soodakattilan ilmajärjestelmän uudistamisen ansiosta. Järjestelmän suunnittelussa on käytetty viimeisintä tutkimustietoa ja 3D-mallinnusta. 

Marraskuussa 2021 UPM Kymin meesauunin sähkösuodinkapasiteettia kasvatettiin ja sähkösuotimien automaatio- ja ohjausjärjestelmä modernisoitiin. Investoinnit ovat pienentäneet merkittävästi meesauunin hiukkaspäästöjä. Samalla otettiin käyttöön kaasumaista happea valmistava laitos, joka vähentää tehtaan toiminnasta aiheutuvia välillisiä ympäristövaikutuksia, kuten raskaan liikenteen kuljetuksia tehtaalle. 

UPM on sitoutunut kehittämään toimintaansa kohti vähähiilisempää energiataloutta. UPM:n sellutehtailla on tässä keskeinen rooli. Erittäin energiatehokkaat sellutehtaat tuottavat yli oman tarpeen valtaosin uusiutuvalla biomassalla tuotettua uusiutuvaa sähköä. 

Kaukaan sellutehtaan höyryturbiinin uudistuksilla parannetiin energiatehokkuutta, mikä nostaa tehtaan omaa sähköntuotantoa kymmenisen prosenttia. Lisäksi sekä Kaukaalla että Pietarsaaressa uudistettiin energian talteenotossa tulistimia, mikä tehostaa tehtaiden sähköntuotantoa ja parantaa prosessiturvallisuutta.  

 

Lisätietoja antavat: 

Juha Kääriäinen, Suomen selluliiketoiminnan tuotantojohtaja, UPM Pulp, puh. 040 7750 355 

 

UPM, Mediasuhteet  

ma-pe klo 9–16 

puh. 040 588 3284 

media@upm.com 

 

UPM Pulp 
UPM on yksi maailman johtavista havu-, koivu- ja eukalyptussellun tuottajista. Toimitamme asiakkaillemme maailmanlaajuisesti sellua eri loppukäyttöihin, kuten pehmo-, erikois- ja pakkauspaperit, graafiset paperit sekä kartonki. Myynnin ja teknisen asiakaspalvelun verkostomme toimii lähellä asiakkaita Aasiassa ja Euroopassa. Tuotantomme koostuu neljästä modernista tehtaasta, joista kolme on Suomessa ja yksi Uruguayssa, sekä eukalyptusviljelmistä Uruguayssa. Selluliiketoiminnassa työskentelee noin 1 800 henkilöä. Vuosituotantokapasiteettimme on 3,7 miljoonaa tonnia sellua. Vuonna 2019 aloitimme 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan rakentamiseen Uruguayn keskiosiin lähelle Paso de los Torosin kaupunkia. Tehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Selluliiketoiminta on osa UPM Fibres -liiketoiminta-aluetta, jonka muodostavat integroitu sellun, energian ja sahatavaran tuotanto sekä puuraaka-aineen hankinta. www.upmpulp.fi 

 

UPM 

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi 

 

Seuraa UPM:ää Twitter|LinkedIn|Facebook | YouTube|Instagram| #UPM #biofore #beyondfossils