Den nya torkanläggningen vid Alholmens såg är automatiserad

Local news 10.12.2018 10:00 EET

ÅBY MIKA 11-18 01.jpg

(UPM, Jakobstad, 10.12.2018 kl. 10:00 EET) – UPM:s sågverk på Alholmen i Jakobstad har gjort förnyelser i torkanläggningen som ökar sågens produktionskapacitet med ca 34 000 m3 per år. Den nya torkanläggningen startades 2018 efter sommarsemestrarna och testades under hösten. Tidplansenlig ibruktagning och kvaliteten har hållit god nivå, helt enligt förväntningarna. Under 2019 kan man dra full nytta av den nya anläggningen, då produktionen kan ske på maximal nivå under hela året.

Den nya torkanläggningen har redan nu ökat torkningskapaciteten och därmed även sågningstiderna, vilket lett till att fabriken har infört ett extra arbetsskift på lördagar. Tack vare ökad sågning anskaffas även mer råmaterial, dvs. stockar, till sågen.

”Mängden sidoprodukter från sågning, alltså flis och sågspån, har naturligtvis också ökat i motsvarande grad. I Jakobstad styrs sidoprodukterna till UPM:s egen cellulosafabrik för fortsatt förädling. Stockarna utnyttjas i sin helhet, och ingenting kastas bort”, säger direktören för Alholmens såg Mika Åby.

I den nya kanaltorkanläggningen har man också i hög grad satsat på säkerheten. Arbetssäkerheten kring den nya torkanläggningen är på en avsevärt högre nivå än kring de gamla torkanläggningarna.

”Den nya anläggningen är automatiserad och både påfyllning och tömning styrs helt automatiskt. Även torkanläggningens flyttvagn är helt obemannad. Detta förbättrar arbetssäkerheten betydligt vid förflyttning av laster”, berättar Mika Åby.

Den nya tekniken medför förändringar i arbetet inom både produktion och underhåll, och sågen har därför ordnat skolningar i den nya tekniken.

”Den nya torkanläggningen är ett stort steg i utvecklingen av Alholmens sågverk och för en förbättrad konkurrenskraft”, sammanfattar sågens direktör Åby.

Mer information:

Direktör för Alholmens sågverk Mika Åby, tfn 040 585 2637, mika.aby@upm.com 

 

UPM Alholmens sågverk producerar både furu- och gransågvaror av nordiskt certifierat råmaterial för den inhemska marknaden och dessutom för bl.a. Japan och MENA-länderna. Sågverket är en del av Jakobstads fabriksintegrat. Intilliggande hamnen möjliggör direkt utrikesexport. Sågens produktionskapacitet är ca 280 000 m3 sågvaror/år. På Alholmens sågverk arbetar totalt omkring 100 personer, av vilka bolaget sysselsätter 65 personer direkt.

UPM Jakobstad

UPM Jakobstads fabriker utgör en unik koncentration av bioskogsindustri; här förädlas den förnybara virkesråvaran till cellulosa, sågvaror och energi. På området finns även UPM Skogs virkesanskaffnings regionkontor i Österbotten. Vid UPM Jakobstad arbetar omkring 390 personer. www.upmpietarsaari.fi 

Följ UPM Instagram #upmjakobstad #upmpietarsaari #UPM

Untitled_Panorama1 tiedote.jpg