UPM har stor inverkan på ekonomin i Jakobstadsregionen

Local news 3.11.2020 11:00 EET

(UPM, Jakobstad, 3.11.2020, kl. 11) – UPM:s lokala skatteeffekt i Jakobstadsregionen var cirka 11 miljoner euro 2019. Skatteeffekten omfattar fastighetsskatt, beräknad kommunalskatt på de anställdas löner samt beräknad bolagsskatt. 

Den lokala konsumtionseffekten som UPM Jakobstads verksamhet ger upphov till var cirka 15 miljoner euro och konsumtionseffekten i hela Finland cirka 29 miljoner euro. Detta beskriver den privata konsumtionen av förnödenheter som de egna och de indirekta arbetstagarnas nettoinkomster ger upphov till.

År 2019 sysselsatte UPM:s fabriker i Jakobstad 399 personer direkt, medan bolagets indirekta sysselsättningseffekt var 360 personer. På sommaren hade UPM dessutom 79 sommaranställda. 

Med olika sponsringar och donationer stöder UPM också årligen projekt som främjar välbefinnandet lokalt. 

Detta framgår av EMAS-rapporten (EU Eco-Management and Audit Scheme) som grundar sig på frivillig certifiering och som UPM Jakobstad publicerar årligen. Rapporten ger en utförlig bild av fabriksintegratets miljö- och samhällspåverkan samt av samarbetet med lokala aktörer, till exempel läroanstalter. 

”Vi är en betydande aktör i Jakobstad och vi deltar på ett synligt sätt i lokalbefolkningens vardag. Vi vill också informera om vår verksamhet på ett genomskinligt och helhetsbetonat sätt med konkreta och verifierade uppgifter”, säger UPM Jakobstads fabriks- och integratdirektör Simon Fagerudd. 

I EMAS-rapporteringen utnyttjas Näringslivets forskningsinstitut Etlas matematiska beräkningsmodell. Med hjälp av modellen beräknas antalet indirekta arbetsplatser som bolagets produktionsanläggningar i Finland skapar och de konsumtionseffekter som sysselsättningen ger upphov till. 

Ansvarsfull vattenförbrukning har fastställts som ett av UPM-koncernens mål för ansvarsfull verksamhet för 2030. Vid Jakobstadsfabrikerna har goda resultat uppnåtts i fråga om detta mål under de senaste tio åren. Tack vare det högklassiga avloppsreningsverket vid UPM Jakobstad har utsläppen som orsakar biologisk syreförbrukning i vattendragen (BOD7) minskat med 80 procent per producerat ton cellulosa och kväveutsläppen som påskyndar övergödningen av vattendrag har minskat med 51 procent. 

Mer information om denna och annan påverkan som bolaget har finns i denna rapport:

EMAS Miljö- och samhällsansvar 2019 

 

Mer information:

Fabriks- och integratdirektör Simon Fagerudd, UPM Jakobstad, tfn 040 585 2718

Miljöchef Tomi Heikkinen, UPM Jakobstad, tfn 040 585 2439