UPM jatkaa strategista uudistumistaan investoimalla maailmanluokan sellutehtaaseen Uruguayssa

Lehdistötiedote 23.7.2019 0.00 EEST

(UPM, Helsinki, 23.7.2019 klo 11.15 EET) – UPM on tänään tehnyt päätöksen uuden 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan rakentamisesta Paso de los Torokseen kaupungin lähelle Uruguayn keskiosissa. 2,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin (USD) investointi erittäin kilpailukykyiseen tehtaaseen lisää UPM:n sellukapasiteettia yli 50 %, mikä kasvattaa olennaisesti sekä selluliiketoiminnan kokoa että UPM:n tuloksentekokykyä tulevaisuudessa. Tehdasinvestoinnin lisäksi UPM investoi USD 350 miljoonaa satamatoimintoihin Montevideossa ja paikallisiin hankkeisiin Paso de los Toroksessa. Suunnitellun aikataulun mukaisesti tehdas käynnistyisi vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla.

Kilpailukykyisen puunhankintansa, suuren kokonsa, parhaan saatavilla olevan tuotantotekniikkansa ja tehokkaan logistiikkansa ansiosta uuden tehtaan arvioidaan saavuttavan kilpailukykyisen kassakustannustason, eli noin USD 280 toimitettua sellutonnia kohden. Luku pitää sisällään muuttuvat ja kiinteät kustannukset, puunhankinnan, tehdastoiminnot ja logistiikan päämarkkinoille. Tehdas asettuukin maailman kilpailukykyisimpien tehtaiden joukkoon ja tarjoaa hyvän tuoton investoinnille eri markkinaolosuhteissa. Työturvallisuus ja ympäristösuorituskyky koko arvoketjussa plantaaseilta asiakastoimituksiin tulee olemaan huipputasoa teollisuudessa.

Investoinnin edellytyksiä on valmisteltu huolellisesti Uruguayn valtion kanssa. UPM:lle on ollut tärkeää varmistaa kestävä, kilpailukykyinen toiminta pitkällä aikavälillä ja minimoida investointiin liittyvät riskit sekä rakennusvaiheessa että toimintojen käynnistyttyä. Uruguaylle projekti ja siihen liittyvät infrastruktuurihankkeet tarjoavat merkittävät mahdollisuudet maan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehittämiseen.

 “Viimeisen kymmenen vuoden aikana UPM on kasvattanut puuviljelmiään Uruguayssa ja luonut markkinalähtöisesti toimivan selluliiketoiminnan, jolla on laaja asiakaskunta kasvavissa loppukäyttöalueissa. Samaan aikaan olemme johdonmukaisesti parantaneet taloudellista suorituskykyämme ja taseemme on toimialan paras. Nyt olemme siinä asemassa, että voimme tehdä tämän merkittävän päätöksen ja hyödyntää kasvavien markkinoiden mahdollisuuksia kestävällä ja kilpailukykyisellä tavalla“, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Hyvät pitkän aikavälin markkinanäkymät

Liiketoiminnalliset lähtökohdat investoinnille ovat suotuisat: sellun pitkän aikavälin markkinanäkymät ovat hyvät, erityisesti Aasiassa. Vahva markkinakasvu perustuu globaaleihin megatrendeihin, jotka vaikuttavat pehmo-, pakkaus- ja erikoispapereiden kysyntään. Globaalin trendikasvun markkinasellulle on arvioitu jatkuvan noin 3 % vuosivauhtia.

Seuraavan kolmen vuoden aikana markkinoille odotetaan vain rajallisesti uutta kapasiteettia. Pitkällä aikavälillä sellutuotannon vaatimien kilpailukykyisten ja kestävien puuvarojen arvioidaan rajoittavan uuden kapasiteetin tuloa markkinoille.

Kilpailukykyinen puunhankinta

Eukalyptuksen saatavuus tehtaalle on varmistettu UPM:n omilta ja vuokratuilta plantaaseilta sekä yhteistyösopimuksin yksityisten maanomistajien kanssa. Yli 30 vuoden kokemus varmistaa hyvin hoidetut ja tuottavat puuviljelmät siten, että ympäristötekijät ja -vastuullisuus varmistetaan jatkossakin.  UPM:llä on Uruguayssa 382 000 hehtaaria omia ja vuokrattuja puuviljelmiä. Niiltä toimitetaan puuta sekä uudelle että UPM Fray Bentosin tehtaalle.

Huippuluokan tehdas

Tehdas on suunniteltu tehokkaaksi yksilinjaiseksi tuotantolaitokseksi, joka edustaa selluteollisuuden huippuosaamista. Koneet, materiaalit, automaatio ja standardisointi mahdollistavat korkean käyttöasteen ja kunnossapidettävyyden kuten myös tehokkaan energiantuotannon, työturvallisuuden, ympäristösuorituskyvyn ja alhaiset tuotantokustannukset koko tehtaan pitkän elinkaaren aikana.

Arvioitu tehdasinvestointi on USD 2,7 miljardia, jota voidaan pitää kilpailukykyisenä verrattuna vastaaviin sellutehdasinvestointeihin viime vuosina.

Tehdas on suunniteltu täyttämään Uruguayn tiukat ympäristövaatimukset sekä kansainväliset standardit ja suositukset uudenaikaisille tehtaille, mukaan lukien viimeisimmän ja parhaana pidetyn teknologian (BAT) käyttö. Tehtaan ympäristövaikutuksia seurataan laajalla ja läpinäkyvällä valvonnalla.

Alussa tehtaan tuotantokapasiteetti on 2,1 miljoonaa tonnia vuodessa. Ympäristölupaehdot sallivat tuotannon laajentamisen tulevaisuudessa.

Toimiessaan tehdas tuottaa yli 110 MW:n tehon uusiutuvaa sähköä myytäväksi, mikä tarjoaa tasaisen tulolähteen ja vahvistaa Uruguayn energiatasetta.

Tehokas logistinen kokonaisuus

Tehokkaasti toimiva logistiikkaketju on ratkaisevan tärkeä tehtaan kilpailukyvylle ja toimitusvarmuudelle maailmanmarkkinoilla. Sovitut tiestön parannustoimenpiteet, merkittävä rautatieuudistus ja uusi satamaterminaali ovat tässä keskeisiä. Nämä infrastruktuurihankkeet vahvistavat myös muiden toimialojen kehitysedellytyksiä Uruguayssa. Alustavat työt rautatien rakentamiseksi on aloitettu ja rautatiekonsortion rahoitusjärjestelyt etenevät, mutta niitä ei ole vielä saatettu loppuun.

UPM on päättänyt rakentaa selluterminaalin Montevideon syväsatamaan. Investoinnin arvo on noin USD 280 miljoonaa. Suora raideyhteys tehtaalta uudenaikaiseen syväsatamaan muodostaa tehokkaan toimitusketjun maailmanmarkkinoille. Montevideon syväsatama tarjoaa synergiahyötyjä valtamerikuljetuksissa myös UPM:n nykyiselle toiminnalle, kun sellu voidaan toimittaa täysissä laivoissa päämarkkinoille.

UPM suunnittelee sopimuksia satamaterminaalin toimiluvasta ja rautatiepalveluista, jotka kirjataan IFRS 16:n mukaan vuokratuiksi käyttöomaisuushyödykkeiksi ja vuokrasopimusveloiksi. Vuokrattujen hyödykkeiden kokonaisarvon arvioidaan olevan USD 200 miljoonaa.

Paikalliset investoinnit

Tehtaan ja sataman lisäksi UPM investoi uuteen asuntoalueeseen Paso de los Torokseen sekä rakentaa väliaikaiset majoitustilat projektihenkilöstölle. Yhtiö myös rahoittaa kunnallisen jätevedenpuhdistuslaitoksen parannuksen ja kaatopaikan kunnostuksen Paso de los Toroksessa.

Tehtaan ulkopuolisten paikallisten investointien arvo on USD 70 miljoonaa.

Merkittävä vaikutus Uruguayn talouteen

Riippumattomien sosioekonomisten vaikutusarviointien mukaan valmistuttuaan tehtaan arvioidaan kasvattavan Uruguayn bruttokansantuotetta noin 2 % ja Uruguayn vuosittaisen viennin arvioidaan kasvavan noin 12 %.

“Vuosikymmenten ajan Uruguay on osoittanut ihailtavaa pitkäjänteisyyttä kehittäessään toimintaedellytyksiä teolliselle toiminnalle ja rakentaessaan perustaa ulkomaisille investoinneille. Päätöksentekijät ovat osoittaneet kunnioitettavaa määrätietoisuutta rakentaessaan edellytyksiä maan taloudelliselle kehitykselle. Tämä investointi avaa monia uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille ja koulutetulle työvoimalle Uruguayn keskiosissa. Ne hyödyttävät tuhansia uruguaylaisia vuosikymmeniä eteenpäin”, sanoo Pesonen.

Rakennusvaiheen ollessa vilkkaimmillaan tehdasalueella työskentelee noin 6 000 henkilöä. Toiminta-aikanaan tehtaan arvioidaan luovan Uruguayn talouteen noin 10 000 pysyvää työpaikkaa, joista noin 4 000 olisi UPM:n ja sen suorien alihankkijoiden palveluksessa. Noin 600 yrityksen arvioidaan toimivan suoraan tehtaan arvoketjussa.

Tehdas sijaitsee yhdellä Uruguayn monista vapaakauppa-alueista ja maksaa vuosittain kiinteän USD 7 miljoonan veron. Tehtaan arvoketjun arvioidaan tuovan talouteen vuosittain USD 170 miljoonaa veroina ja sosiaalimaksuina ja maksavan vuosittain USD 200 miljoonaa palkkoja.

Projektiaikataulu ja pääoman käyttö

Tulevan toiminnan edellyttämät luvat on myönnetty, ja taloudellisesti merkittävät sopimukset Uruguayn hallituksen kanssa on tehty osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Public-Private-Partnership -sopimus Uruguayn hallituksen ja rautatien rakentamisesta vastaavan yhtiön välillä on allekirjoitettu toukokuussa 2019 ja rakennusyhtiö viimeistelee hankkeen rahoitusta.

Maansiirtotyöt tehdasalueella ja sataman ruoppaus aloitetaan välittömästi, samoin kuin tavanomaiset projektin valmistelutyöt. Tarjouskilpailu päälaitetoimituksista ja projektin resurssointi ovat käynnissä.

Merkittävät taloudelliset sitoumukset tehdään rautatien rahoituksen ja toteutuksen edetessä.
Tehtaan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2022 toisella puoliskolla. Pääosa USD 3 miljardin investointisummasta käytetään vuosina 2020–2022. UPM:n omistus projektissa on 91%, ja paikallisen pitkäaikaisen, myös UPM Fray Bentosissa mukana olevan kumppanin omistus on 9%. UPM:n investointi rahoitetaan liiketoiminnan rahavirralla ja tavanomaisilla rahoitusjärjestelyillä.
Tämä päivän päätös nostaa UPM:n arviota investoinneista vuonna 2019 aiemmasta EUR 350 miljoonasta EUR 450 miljoonaan.

Kutsu webcastiin ja lehdistötilaisuuksiin

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoo investointipäätöksestä ja puolivuosikatsauksesta analyytikoille ja sijoittajille suunnatussa englanninkielisessä webcast-puhelussa 23. heinäkuuta klo 13:15 EEST. 

Hän kertoo investointipäätöksestä ja puolivuotiskatsauksesta UPM:n toimitalossa pidettävässä suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa klo 14:30 EEST. UPM Biofore House, Alvar Aallon katu 1.
UPM:n Uruguayn kehityshankkeesta vastaava johtaja Petri Hakanen kertoo projektista englannin- ja espanjankielisessä lehdistötilaisuudessa Montevideon Sheraton-hotellissa 23. heinäkuuta 12:00 GMT-3 ja Paso de los Toroksessa klo 19:00 GMT-3.

Kuvia median käyttöön: http://pet.upm.com/l/XCSkPJdfFphS

Lisätietoja:
UPM, Media Relations
Tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

Burson Marsteller Montevideo
Tel. +598 27100757

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

 

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils