Uuden sellutehtaan tuloon valmistaudutaan yhteistyössä eri tahojen kanssa

Uutinen 3.9.2020 12.00 EEST

upmfoundation-ikusi-152 (1).jpg

UPM:n toisen sellutehtaan rakentaminen Uruguayssa etenee täyttä vauhtia. Laajamittaisen hankkeen edetessä yhtiö varmistaa, että siihen liittyviin haasteisiin vastataan niin yhteisön turvallisuuden, asuinolosuhteiden kuin ympäristöasioiden saralla.

UPM:n uuden sellutehtaan rakennushanke Duraznon hallintoalueella Uruguayssa etenee suunnitellusti. Kolmivuotinen hanke käynnistyi investointipäätöksen jälkeen heinäkuussa 2019, ja tehtaan on määrä valmistua vuonna 2022. Tehdashankkeeseen liittyy parhaillaan kaikkiaan 16 rakennushanketta Keski-Uruguayssa ja pääkaupunki Montevideossa. Ne edistävät paikallistaloutta ja alueen kehitystä sekä luovat uusia mahdollisuuksia niin yksilöille kuin yrityksille.

UPM investoi sellutehtaan rakentamiseen, paikalliseen infrastruktuuriin ja selluterminaaliin Montevideon satamassa yhteensä kolme miljardia Yhdysvaltain dollaria. Yksi hankkeeseen liittyvistä lukuisista uudistuksista on uuden rautatieyhteyden rakentaminen Duraznon ja Montevideon sataman välille. Kun tehtaan toiminta käynnistyy täysimittaisesti, sellutehtaan sekä siihen liittyvän metsätaloudesta puunhankintaan ja logistisiin toimintoihin ulottuvan arvoketjun arvioidaan tuottavan noin kaksi prosenttia Uruguayn bruttokansantuotteesta.

Uusi sellutehdas myös luo ympäri Uruguayta noin 10 000 uutta työpaikkaa, joiden vuotuinen tuotto verotuloina ja sosiaaliturvamaksuina on 170 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. On siis selvää, että hankkeeseen liittyy runsaita taloudellisia hyötyjä, mutta se tuo mukanaan myös näkyviä muutoksia lähiseuduilla.

Suurhankkeen vaikutukset

UPM:n toteuttamassa sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arvioinnissa nimetään hankkeen kahdeksi paikallisväestön kannalta merkittävimmäksi haasteeksi lisääntyvät liikennemäärät ja 6 000 henkilön työvoiman asuttaminen. UPM:n Uruguayn paikallisyhteistyön kehityspäällikkö Magdalena Ibañezin mukaan yhtiö on yhteistyössä valtion ja paikallisviranomaisten sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa pannut täytäntöön suunnitelmia näiden vaikutusten lieventämiseksi.

Jotta hankkeen työllistämien rakennusalan työntekijöiden asuttamisesta aiheutuva rasite ei kasva paikallisella tasolla liian suureksi, UPM on rakennuttanut vakituisia ja väliaikaisia asuntoja neljään eri paikkakuntaan.

Paso de los Toroksen kaupungissa on asuntoja 2 600 työntekijälle ja naapurikaupungissa Pueblo Centenariossa 1 000:lle. Rakennustyömaasta noin 30 km etelään sijaitsevaan Carlos Reyesin kylään sijoitetaan 400 työntekijää ja Duraznon kaupunkiin 1 200. Paikkakunnat hyötyvät väliaikaisasuntoja varten rakennetusta infrastruktuurista sekä 60 vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetusta rakennuksesta.

”Toteutamme laadittua asuntosuunnitelmaa rakentamalla vakituiseen asumiseen tarkoitettuja taloja, jotka jätetään hankkeen jälkeen paikallisyhteisöön valtion käyttöön”, Ibañez kertoo.

”Suunnitelmaan kuuluu myös väliaikaisia asuntoja, jotka pystytetään työntekijöitä varten ja puretaan heidän lähdettyään”, hän lisää. ”Väliaikaisista asunnoista jää hallintoalueen käyttöön niitä varten rakennettu infrastruktuuri, kuten sähkö- ja viemärijärjestelmät.”

Ensimmäiset rakentajien asunnot valmistuivat Charrúan alueelle Paso de los Toroksessa.

Ibañez myös kertoo UPM:n ja paikallishallinnon tehneen yhteistyötä estääkseen rakennushankkeeseen liittyvän liikenteen tukkimasta alueen teitä. Rakennustyömaan työntekijöitä varten perustettiin uusi kuljetuspalvelu työmaan ja asuinalueiden välille. Työntekijöiden liikkuvuus varmistetaan riittävällä määrällä busseja, joiden aikatauluissa huomioidaan työntekijöiden vuorot ja kunkin alueen erityispiirteet.

”Työntekijöiden asuinalueille rakennetaan bussiasemat, ja liikennöitävien reittien pysäkkien sijainnit on määritetty yhteistyössä valtion ja paikallisviranomaisten kanssa. Suurin osa työntekijöistä kulkee töihin näillä busseilla”, sanoo Ibañez.

Tehtaan rakentajien kuljetukset asuinpaikkakunnilta tehdastyömaalle on suunniteltu huolellisesti.

Turvaa yhteisöille

Vaikka liikennemäärän kasvu pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, se tuo silti mukanaan uusia liikenneturvallisuuden haasteita. Vastauksena UPM järjestää yhteistyössä Desem Junior Achievement -kansalaisjärjestön kanssa tieturvallisuuteen liittyviä luentoja paikallisissa kouluissa. Lisäksi UPM ja voittoa tavoittelematon autoliitto Automóvil Club del Uruguay järjestävät muita liikenneturvallisuustapahtumia.

Liikenneturvallisuus ei kuitenkaan ole ainoa paikalliseen turvallisuuteen liittyvä haaste, johon UPM puuttuu. Paikallisyhteisössä on nostettu esiin huoli seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka tyypillisesti liittyy suuriin rakennushankkeisiin ympäri maailmaa.

”UPM tarttui paikallisyhteisön huoleen ja otti yhteyttä aiheen parissa työskentelevään kansalaisjärjestöön”, kertoo kansalaisjärjestö El Pason sosiologi Natalia Guidobono, joka koordinoi UPM:n hanketta lapsiin ja nuoriin kohdistuvan hyväksikäytön ehkäisemiseksi.

UPM rahoittaa ensimmäisen vaiheen kaksivaiheisesta kampanjasta, jossa lisätään työvoiman tietoisuutta seksuaalisen hyväksikäytön haitoista paikallisyhteisöille sekä koulutetaan paikallisyhteisön jäseniä tunnistamaan ja ehkäisemään sitä.

”Uskon, että UPM:n – kuten minkä tahansa muunkin yhtiön – toiminnalla on lukuisia vaikutuksia paikallistasolla. Siksi ne ovat tärkeässä asemassa seksuaalisen hyväksikäytön estämisessä, ja niiden on huomioitava toimintansa muut mahdolliset lieveilmiöt”, Guidobono sanoo.

“Ymmärrämme toimintamme vaikutukset ja olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti paikallisyhteisöissä. Etsimme yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa paikallisten järjestöjen ja päättäjien kanssa parhaita keinoja lieventää uuden sellutehtaan rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia”, sanoo Ibáñez.

UPM ja uruguaylainen kansalaisjärjestö El Paso ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mahdollista seksuaalista hyväksikäyttöä.

Vaikutukset ympäristöön

Yhteisön turvallisuuden ohella ympäristönsuojelu on toinen paikallista väestöä ja uruguaylaisia yleisesti huolestuttanut aihe. Osana sellutehtaan lupaprosessia UPM on toimittanut Uruguayn viranomaisten vaatimusten mukaisen arvioinnin tehtaan mahdollisista vaikutuksista ympäristöön. Uruguayssa arvio on edellytys rakennusluvan saamiselle. Arvioinnin ja aiempien hankkeidensa kokemusten perusteella UPM on laatinut suunnitelman ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Sellutehdas on suunniteltu täyttämään sekä Uruguayn ympäristölainsäädännön tiukat vaatimukset että nykyaikaisia tehtaita koskevat kansainväliset standardit ja suositukset, joihin kuuluu parhaan käytettävissä olevan teknologian hyödyntäminen. Toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta seurataan tarkasti. Samalla tavalla kuin UPM:n Fray Bentosin tehtaalla myös uudella tehtaalla ympäristövaatimusten noudattaminen varmistetaan kokonaisvaltaisella, läpinäkyvällä ja reaaliaikaisella seurannalla.

UPM on sitoutunut osallistumaan Uruguayn hallituksen hankkeeseen Rio Negro -joen tilan parantamiseksi. Yhtiö rahoittaa hanketta vuosittain 1,5 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla seuraavan 20 vuoden ajan sekä tarjoaa teknistä tukea hankkeen toteutukseen ja paikallisen ympäristön puhtaanapitoon.

Ympäristöalan konsulttitoimisto Ecometrixin konsultti Bruce Rodgers, joka konsultoi UPM:ää uuden tehtaan suunnitteluvaiheessa, uskoo tehtaan ympäristövaikutusten olevan vähäisiä. Tämä on hänen mukaansa osittain Uruguayn hallituksen asettamien poikkeuksellisen tiukkojen ympäristövaatimusten ansiota.

”UPM rakentaa jätevedenpuhdistamon, joka hyödyntää alan kehittyneintä teknologiaa. Toisin sanoen vedenpuhdistusjärjestelmästä tulee erinomainen. Järjestelmä käsittelee jäteaineet ja tuottaa erittäin puhdasta poistovettä. Näin mahdollistetaan Uruguayn viranomaisten tehtaalle asettamien tiukkojen vaatimusten noudattaminen”, Rodgers kertoo.

UPM rahoittaa Paso de los Torosin ja Centenarion jätevesijärjestelmän sekä Paso de los Toroksen kaatopaikan uudistamista.

 

Teksti: Daniel Dawson