Vastuullinen sellun tuotanto

 

Pidämme tehtaamme erinomaisessa kunnossa. Haluamme näyttää, että vastuullinen sellun tuotanto on tehokasta ja turvallista. Sellutehtaamme tuottavat merkittävät määrät bioenergiaa. Tavoitteenamme on käyttää kaikki raaka-aineet hyödyksi ilman jätettä.

 

 

94%

uusiutuvan energian osuus

-76%

päästöt ilmaan (SO2) 2008-2017

-21%

vedenkulutus 2008-2017
 

Vaikutusten minimointi ja hyötyjen maksimointi

Puhdas ja tehokas tuotanto

Resurssien käyttäminen

Hyvin hoidettu tuotanto on tärkeä tekijä tuotteen elinkaaressa. Tämän vuoksi investoimme kunnossapitoon ja prosessin uudistamiseen, jotta voimme pitää sellutehtaidemme ympäristösuorituskyvyn hyvällä tasolla.

Tehtaissamme käytetään parasta käytettävissä olevaa teknologiaa, jolla varmistetaan tehokas ja kestävä tuotanto, raaka-aineiden, energian ja veden tehokas käyttö sekä minimoidaan päästöt ilmaan ja vesistöihin. Käytössä ovat kaikki tarvittavat hallintajärjestelmät, jotta voimme jatkuvasti parantaa tuotantoa.

Päästöt ilmaan ja vesistöihin

Useimmat päästöt ilmaan aiheutuvat energiantuotannosta. Vähennämme näitä päästöjä jatkuvasti käyttämällä fossiilittomia polttoaineita ja investoimalla uuteen palamis- ja puhdistusteknologiaan. Parannukset ovat erityisen merkittäviä rikkioksidin (SO2) ja typpidioksidin (NOx) päästöjen vähentymisessä.

Kaikki tuotantoprosessin jätevedet puhdistetaan mekaanisissa ja biologisissa jätevedenpuhdistamoissa ennen niiden laskemista vesistöihin. Jätevesien päästötasoja valvotaan ja arvioidaan säännöllisesti sekä tehtaan sisäisissä että viranomaistarkastuksissa.

Energian ja veden kulutus

UPM on Euroopan toiseksi suurin biomassapohjaisen sähkön tuottaja. Sellutehtaamme ovat energiaomavaraisia ja ne tuottavat CO2-neutraalia sähköä Pohjoismaiden ja Uruguayn markkinoille.

Vesi on tärkeä elementti sellun tuotannossa. Tuotannossa käytettävästä vedestä vain pieni osa poistuu prosessista jätevetenä, joka on korvattava puhtaalla vedellä.

Vedenkulutuksen vähentäminen on ollut yksi tärkeimpiä prioriteetteja. Tällä hetkellä tehtaamme käyttävät 35 % vähemmän vettä sellutonnia kohden kuin 10 vuotta sitten.

Tavoite: ei lainkaan jätettä

Käytämme uudestaan tai kierrätämme suurimman osan tuotannossa syntyvästä jätteestä. Se käytetään hyödyksi joko raaka-aineena tai energiantuotannossa. Tavoitteenamme on saavuttaa kaatopaikkajätteen nollataso maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, ettei UPM vie yhtään jätettä kaatopaikalle eikä polta sitä ilman energian talteenottoa.  

Lue lisää kaatopaikkajätteen nollatason tavoitteesta osoitteessa upm.fi

 

Tutustu uusimpiin ympäristöselontekoihimme (EMAS)

 

Kohti CO2-neutraalia tulevaisuutta

 

UPM:n energiastrategia perustuu hiilidioksidittomiin ja hiilidioksidineutraaleihin energialähteisiin. Olemme vahva asiantuntija uusiutuvan energian tuotannon, energian tehokkaan käytön sekä polttoaine-, sähkö- ja päästöoikeuskaupan alalla.