Svenska      Suomi »

 

UPM Jakobstad

UPM:s cellulosafabrik, Alholmens såg och UPM Skogs servicekontor finns på Alholmen i Jakobstad. Fabriksområdet är ett mångsidigt centrum för bioskogsindustri, där virke från närområdena förädlas till sågvara, cellulosa, papper, pappersprodukter och energi.

Vårt fabriksområde rymmer även Billeruds pappersfabrik, Walkis fabrik för pappersförädling och Alholmens Krafts kraftverk.

 
 

Ta kontakt, vi svarar gärna på frågor. 

 

Vår verksamhet i Jakobstad

Cellulosafabriken

På cellulosafabriken tillverkas björk- och barrcellulosa av massaved från närområdena. Fabriken har en kapacitet på 800 000 ton i året. Barr- och björkcellulosan förädlas till etikett-, special- och mjukpapper samt kartong. Största delen av cellulosan transporteras till producenter runtom i världen via Alholmens hamn i närheten av fabriken. På cellulosafabriken jobbar ca 250 personer.

Alholmens såg

UPM:s sågverk på Alholmen tillverkar certifierad furu- och gransågvara för byggande samt för fönster-, dörr- och möbelindustrin. Produktionskapaciteten är 280 000 kubik per år och huvudmarknaden för UPM Timber-produkterna finns i Asien, Nordafrika och Finland. På Alholmens sågverk jobbar ca 75 personer.

UPM Skog

UPM Skog köper in virke som används i cellulosafabriken och sågverket från de närliggande landskapen. Virket används till hundra procent på fabriksområdet för tillverkning av sågvara, cellulosa, papper och energi. Kontoret ligger intill UPM:s fabriksområde på adressen Alholmsvägen 49 Jakobstad. I ärenden som gäller skog kan du också kontakta skogsväxeln (telefon 02041 6121), som betjänar vardagar under kontorstid.

 


 

Aktuellt


Följ oss i sociala medier


 

 

UPM Jakobstad är tryggt för arbetstagarna och områdets invånare

 

Säkerhet är grunden för vårt arbete. Förutom personalens säkerhet värnar vi om säkerheten för våra gäster och de som jobbar på fabriken.

Alla som jobbar på UPM Jakobstads fabriksområde bör ha ett giltigt Arbetssäkerhetskort samt ha avlagt UPM:s fabriksspecifika säkerhetsutbildning. Utbildningen, som riktar sig till entreprenörer, kan avläggas på nätet på UPM:s webbplats för säkerhetsutbildning.

Vi sörjer också för person- och brandsäkerheten i nära samarbete mellan UPM och myndigheterna. I Jakobstad-fabrikernas interna räddningsplaner och räddningsverkets räddningsplan har man förberett sig på eventuella olyckor och undantagssituationer på integratet.

Den externa räddningsplanen har uppgjorts tillsammans med Mellersta Österbottens räddningsverk. I säkerhetsmeddelandet som skickas till invånarna i Jakobstadsregionen informerar vi om kemikalier som används på fabriksområdet, vilka risker de medför och vilka åtgärder som vidtas vid eventuella störningar.

Vi främjar områdets livskraft. På UPM Jakobstads fabriker jobbar omkring 360 personer och dessutom arbetar kontinuerligt över 100 av våra underentreprenörers anställda på fabriksområdet. Arbetet på integratet pågår dygnet runt, sju dagar i veckan.


 

Vi tar hand om vår miljö

UPM-fabriksområdets läge nära bebyggelse, havet och Larsmosjön ställer höga krav på miljöskyddet. Fabrikens målsättning är att vara en god granne, vilket innebär att vi följer strikta utsläppsgränser. Södra Österbottens NTM-central övervakar att vi följer miljötillståndet.

 

Jakobstads fabriksintegrat får all nödvändig värmeenergi och elektricitet från energiproduktionen i cellulosafabrikens sodapanna. Cellulosafabriken är mer än självförsörjande när det gäller energi och säljer överskottselektricitet som producerats med biobränslen. Biobränslets andel av cellulosaproduktionen är 98,3 %.

Fabrikernas verksamhet regleras av miljötillstånden som beviljats av myndigheter. Miljötillstånden definierar utsläppsgränser samt krav på uppföljning av miljöpåverkan. UPM Jakobstad rapporterar utvecklingen inom miljöskyddet årligen i EMAS-rapporten om miljö- och samhällsansvar som utkommer på våren.

Environmental and Societal Responsibility 2022

 

Vatten- och luftskydd

Allt avloppsvatten från fabrikerna i Jakobstad renas med mekaniska och biologiska reningsmetoder på reningsverket innan det släpps ut i havet. Rökgaserna renas innan de släpps ut i luften. Cellulosafabrikens koldioxidutsläpp är de lägsta i branschen. De fossila bränslena har ersatts med biobränslen.

Bullerbekämpning

På fabriken följs bullerbekämpningsprogrammet som utarbetats på basis av miljöutredningen. All utrustning som införskaffas bör uppfylla strikta bullernivåkrav. Trafiken till fabriksområdet begränsas under kvälls- och nattid.

Skydd av jordmånen, återvinning och återanvändning av avfall

UPM:s fabriker har minskat mängden fast avfall och förbättrat avfallshanteringen genom att sortera avfallet där det uppstår. En stor del av tillverkningsavfallet återanvänds antingen som råvara eller i energiproduktionen. UPM utvecklar ständigt nya möjligheter för återanvändning av avfall.

 

 

Vi förädlar ansvarsfullt virke på ett allt renare sätt

Virkesråvara som köpts in på ett hållbart sätt, fabriksintegratets höga självförsörjningsnivå inom energi och återvinning av produktionens biprodukter utgör hörnstenarna i vår verksamhet.

Utsläpp i vattnet (BOD7)
-46%
(2013-2022)
Partikelutsläpp i luften (t/a)
-14,7 %
(2013-2022)
Andelen förnybara bränslen
98,3%
(2022)
Andelen certifierat virke
78%
(2022)
 

Vi använder tall, gran och björk

Virket transporteras från skogen till fabriken med virkestransportbil, tåg och båt. Jakobstads integrat använder årligen omkring 5 miljoner kubikmeter virke, vilket motsvarar 270 virkestransporter med bil om dagen. Barken och virkesresterna används i Alholmens Krafts energiproduktion på området.

Virke som skaffats på ett ansvarsfullt sätt

Uppföljningssystemet för virkets ursprung gör det möjligt att rapportera mängden certifierat virke från skogen till fabriken och ända fram till den färdiga produkten. UPM:s viktigaste virkesleverantörer är privata skogsägare och största delen av det virke som UPM Jakobstad använder härstammar från Österbotten, inom en radie på 200 kilometer.


 

Lokalt samarbete och sponsorering

Vi har förbundit oss vid att utveckla livskraften hos det lokalsamhälle som ligger nära vårt verksamhetsställe genom aktivt samarbete och öppen dialog med olika intressegrupper, samt t.ex. olika slags sponsorering. Vi stöder via bidrag aktörer som främjar lokalsamhällets välbefinnande, till exempel idrottsföreningar, idrott för barn och unga, närområdets skolor samt allmännyttiga föreningar. 

Ett exempel på ett långvarigt sponsorförhållande är samarbetet med fotbollslaget FF Jaro i Jakobstad. Skolelevernas inlärning stöder vi bl.a. via matematiktävlingen UPM Wisamatte som ordnas årligen för sjätte- och niondeklassare.

Sponsoreringsobjekten väljs årligen bland inkomna ansökningar.