UPM Jakobstad har en omfattande inverkan på nejdens livskraft

Local news 21.8.2018 10:15 EEST

Emas-kuva2.jpg

UPM har i år publicerat sina cellulosa- och pappersfabrikers EMAS-redovisningar (EU Eco-Management and Audit Scheme) i en mer omfattande form än tidigare. Bolaget har redan i flera års tid rapporterat om sina fabrikers miljöpåverkan i Europa, Kina och Uruguay, men nu finns även en utförlig presentation av samhällspåverkan på det lokala planet med i rapporterna.

I arbetet med att utvidga rapporteringen utnyttjades i år för första gången Näringslivets forskningsinstitut Etlas matematiska kalkylmodeller. Med hjälp av en modell beräknades de indirekta arbetsplatser som bolagets produktionsanläggningar i Finland har fört med sig och de konsumtionseffekter som sysselsättningen har gett upphov till.

"Modellen grundar sig på Statistikcentralens input-output-statistik. Den visar hur företag i olika branscher anskaffar produkter och tjänster av varandra", berättar Etlatieto Oy:s vice verkställande direktör Jyrki Ali-Yrkkö, som samarbetat med UPM kring ämnet.

"Vi är en betydande aktör i Jakobstad och synligt närvarande i ortsbornas vardag. Det är viktigt för oss att vår verksamhet är transparent och att vi berättar om vår påverkan i sin helhet. Därför vill vi ge verifierad, konkret information om arbetsplatser som vi erbjuder, skatteinkomster, köpkraftens inverkan och det lokala samarbetet", säger fabriksdirektör Simon Fagerudd.

Vår indirekta lokala sysselsättningseffekt är ca 360 personer och i hela Finland ca 990 personer.

Vår lokala skatteeffekt i Jakobstadsregionen är ca 13,4 miljoner euro. I det ingår fastighetsskatter, beräknade kommunalskatter av personalens löner och beräknade samfundsskatter.

Den lokala konsumtionseffekt som fabriksintegratet ger upphov till är ca 15 miljoner euro och konsumtionseffekten i hela Finland ca 28 miljoner euro.

EMAS-rapporten täcker också miljömässigt relevanta ärenden. Minskningen av de fossila koldioxidutsläppen är inskriven i UPM:s ansvarsmålsättning och vid Jakobstads fabrik har ett systematiskt arbete för att minska både direkta och indirekta utsläpp gett resultat. De direkta fossila koldioxidutsläppen har minskat med 81 % sedan 2008. Jakobstads cellulosafabrik är också bland de bästa i världen inom sitt verksamhetsområde vad gäller fossila koldioxidutsläpp per producerad ton cellulosa.

Biobränslenas andel i cellulosaproduktionen har redan de senaste fem åren varit över 99,5 %. Cellulosafabriken producerar all erforderlig energi i sammband med cellulosatillverkning, varför tillägsbränslen endast vid uppkörning av processen.  

Mer om dessa effekter och om vår övriga påverkan kan du läsa här:

EMAS Miljö- och samhällsansvar 2017

 

Mer information:

Miljöchef Kari Saari, UPM Jakobstad, tfn +358 2041 69770

 

Som föregångare inom bioskogsindustrin bygger vi en hållbar, innovationsdriven och intressant framtid inom sex affärsverksamheter: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. UPM erbjuder hållbara och trygga lösningar för den växande globala konsumtionen. Våra produkter framställs av förnybara råvaror och kan återvinnas. Bolaget sysselsätter omkring 19 100 personer och vår årsomsättning är cirka 10 miljarder euro. UPM aktierna är noterade på Helsingforsbörsen. UPM – The Biofore Company - www.upm.fi 

Följ UPM Jakobstad | Instagram | upmpietarsaari.fi