Selluntuotantomme perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan teknologiaan ja pyrkimykseen luoda enemmän vähemmillä raaka-aineilla, vedellä, energialla ja ympäristövaikutuksilla.

Selluntuotannosta aiheutuu päästöjä sekä ilmaan että veteen, mutta asiantunteva henkilöstömme huolehtii, että tuotantoprosessimme ympäristövaikutus, jätteen määrä, melu- ja hajuhaitat pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

 

Selluntuotannosta aiheutuu päästöjä sekä ilmaan että veteen, mutta asiantunteva henkilöstömme huolehtii, että tuotantoprosessimme ympäristövaikutus, jätteen määrä, melu- ja hajuhaitat pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Älykästä vesienhallintaa

 

Vedellä on tärkeä rooli toiminnassamme aina metsänhoidosta sellun tuotantoon asti. Pyrimme hallitsemaan metsänhoidon vaikutuksia vesistöihin usein eri keinoin. Puunkorjuussamme pääasiallinen menetelmä on jättää koskemattomia suojavyöhykkeitä vesistöjen ja vesieläinympäristöjen äärelle.

Minimoimme valumia hyödyntämällä kasvillisuuden kykyä pidättää vettä ja tarvittaessa lisäämme suojarakenteita. Pohjavesialueilla noudatamme erityisohjeita, jotka rajoittavat esimerkiksi lannoitusta ja ojitusta.

Uruguayn puuviljelmämme on perustettu alueille, joissa vettä on riittävästi saatavilla. Emme perusta puuviljelmiä alueille, jotka kärsivät veden puutteesta. Toimintamme vaikutusta vesistöihin seurataan jatkuvasti useissa vedenmittauspisteissä.

Tuotantoprosessimme käyttää vettä esimerkiksi eri prosessivaiheiden välillä tapahtuvissa huuhteluvaiheissa. Tehokas huuhtelu, jossa käytetään vähäinen määrä makeaa vettä, on välttämätön osa tuotantoprosessia. Tuotannossa käytettävästä vedestä vain pieni osa poistuu prosessista jätevetenä, joka on korvattava puhtaalla vedellä. Kaikki tuotantoprosessin jätevedet puhdistetaan mekaanisissa ja biologisissa jätevedenpuhdistamoissa ennen niiden laskemista vesistöihin. Jätevesien päästötasoja valvotaan ja arvioidaan säännöllisesti sekä tehtaan sisäisissä että viranomaistarkastuksissa.

 

Vähemmän energiaa, vähemmän hiilidioksidipäästöjä

 

Valtaosa ilmapäästöistämme aiheutuu energiantuotannosta – eli valtaosa ilmapäästöistämme on uusiutuvista lähteistä, kuten puupohjaisista tähteistä, joita käytetään polttoaineena.

Vähennämme jatkuvasti ilmanlaatuun liittyviä päästöjä ja hiilidioksidipäästöjä valitsemalla fossiilittomia polttoaineita ja investoimalla uuteen palamis- ja puhdistusteknologiaan. 
Modernit tehtaamme ovat erittäin energiatehokkaita ja ne tuottavat merkittäviä määriä ylimääräistä energiaa. Mustalipeän polttaminen tuottaa korkeapaineista höyryä, joka virtaa sähkögeneraattoreihin eli siitä tuotetaan sähköä. Prosessi tuottaa myös matalapaineista höyryä, jota hyödynnämme omassa tuotannossamme.

Sellutehtaamme tuottavat hiilineutraalia sähköä Pohjoismaiden ja Uruguayn markkinoille. UPM on Euroopan toiseksi suurin biomassapohjaisen sähkön tuottaja. 
Olemme sitoutuneet parantamaan energiatehokkuuttamme sekä investoimaan keinoihin, joilla pystymme vähentämään tuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteemme on tuottaa ilmastopositiivinen tuotevalikoima, mikä tarkoittaa, että hiilidioksidia varastoituu enemmän kuin sitä vapautuu.  

 

Nollataso kaatopaikkajätteelle

Käytämme uudestaan tai kierrätämme suurimman osan tuotannossa syntyvästä jätteestä. Se käytetään hyödyksi joko raaka-aineena tai energiantuotannossa.

Tavoitteenamme on saavuttaa kaatopaikkajätteen nollataso maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, ettei UPM vie yhtään jätettä kaatopaikalle eikä polta sitä ilman energian talteenottoa.

Kaatopaikkajätteen nollataso -hankkeen (Zero Solid Waste) aikana vuosina 2016–2019 laajan tuotekehitysprojektin puitteissa tutkittiin ja testattiin soodasakan soveltuvuutta jatkojalostukseen maanrakennusmarkkinoille. Silloisten tuotannollisen koeajojen ja lopputuotteen soveltuvuus- testauksien perusteella saatiin vahvistus soodasakan hyötykäytön toimivuudesta.

 
 

Järkevää resurssien käyttöä

Kiertotaloudessa materiaaleja käytetään tehokkaammin, mikä voi samalla tuottaa kilpailuetua. Tehtaillamme toimitaan kiertotalousajattelun mukaisesti joka päivä. Esimerkiksi Lappeenrannassa sijaitseva Kaukaan tehtaamme käyttää tehokkaasti puupohjaiset raaka-aineet ja jalostaa myös tähteistä taloudellista lisäarvoa tuovia hyödykkeitä.

 
 

Tutustu kiertotalouteen

 

Logistiikan optimointi

Logistiikan optimoinnilla voimme vähentää kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljettaminen kuormittaa ympäristöä. Järkevät reittivalinnat, raide- ja vesiliikenteen suosiminen ja vähäpäästöisten polttoaineiden käyttö vähentävät kuljetusten ympäristövaikutuksia.

 
 

Aiheeseen liittyvää

Tiesitkö, että sellutehtaamme tuottavat merkittäviä määriä bioenergiaa?

Tiesitkö, että sellutehtaamme tuottavat merkittäviä määriä bioenergiaa?

Lue lisää upm.com/fi
Vastuullista vedenkäyttöä

Vastuullista vedenkäyttöä

Lue lisää