UPM Kymin tehdasalue
 

UPM Kymi

Kouvolassa, Kuusankosken kaupunginosassa sijaitseva UPM Kymi on moderni tehdasintegraatti, jossa tuotetaan paperia, sellua ja energiaa. Kymijoen rannalla olevaan tehdasalueeseen kuuluu myös Kymin Voima Oy:n biovoimalaitos sekä kalsiumkarbonaattia valmistava Schaefer Kalk Finland Oy:n tuotantolaitos.

 
 

Tutustu ja katso miten Kymin vastuullisuutta ja vaikutusta voidaan tarkastella uuden työkalun avulla!

 

Ota yhteyttä, vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

 

Toimintomme Kymillä

Sellutehdas

Kymin sellutehdas on yksi Suomen moderneimmista sellutehtaista, jonka vuotuinen tuotantokyky on 870 000 tonnia valkaistua koivu- ja havusellua. Sellutehtaalla valmistetaan lyhyt- ja pitkäkuitusellua kahdella tuotantolinjalla. Puuraaka-aineina ovat koivu, mänty ja kuusi. Kymin sellutehdas on merkittävä bioenergian tuottaja. Sellun tuotannossa syntyy mäntyöljyä ja tärpättiä, jotka hyödynnetään biotalouden tuotteisiin. 

Kymin sellutuotteiden nimet ovat: UPM Betula (koivusellu) ja UPM Conifer (havusellu).

Paperitehdas

Kymin paperitehtaalla valmistetaan päällystettyjä ja päällystämättömiä hienopaperilajeja kahdella paperikoneella ja päällystyskoneella. Jälkikäsittelyyn ja jalostukseen kuuluvat toimistopapereiden ja isojen graafisten arkkien leikkauslinjat. Paperin tuotantokyky on noin 705 000 tonnia. Kymin hienopaperin valmistuksessa käytetään sataprosenttista kemiallista sellua. 


Paperituotteitamme ovat painopaperit, toimistopaperit, digipaperit ja erikoispaperit. 


 

Kymi pulp mill and Kymi paper mill

 

 

Bioenergia

Tarvitsemansa lämpöenergian ja suurimman osan sähköenergiasta Kymin paperitehdas ja sellutehdas saavat sellutehtaan energiantuotannosta ja tehdasalueella toimivalta Kymin Voima Oy:n biovoimalaitokselta. Noin 90 prosenttia energiasta tuotetaan biopolttoaineilla. Sellun tuotannossa syntyviä biopolttoaineita ovat puuperäiset mustalipeä, kuituliete, kuori ja hakkuutähde. Öljy, turve ja maakaasu ovat varapolttoaineita. Kaukolämpöä ja sähköä tuotetaan myös Kouvolan kaupunkiin.

Kymin sähköomavaraisuus on 85 prosenttia, ja loput ostetaan UPM Energialta, jolla on Kouvolassa kolme vesivoimalaitosta: Keltin, Kuusankosken ja Voikkaan vesivoimalaitokset. 

Kouvolan metsäpalvelutoimisto

Kouvolan metsäpalvelutoimisto sijaitsee osoitteessa Hovioikeudenkatu 16, 45100 Kouvola. Arkisin voit ottaa myös yhteyttä toimistoaikaan palvelevaan metsävaihteeseen numerossa 02041 6121. 


 

Ajankohtaista

 

Seuraa meitä somessa

 

 
 

Kuvia Kymiltä


 

Kymi on turvallinen työntekijöille ja alueen asukkaille

Kymi_Paper Mill_05062019_quality1920px.jpg

 

UPM:ssä turvallisuus tulee aina ensin kaikessa toiminnassa. Kymin tehtailla työturvallisuuden kehitys on viime vuosina ollut hyvä. Integraatin sairauspoissaoloon johtaneista tapaturmista kertova tapaturmataajuusluku on ollut pitkään nolla. Tehdasalueella työskentelevät noudattavat UPM:n ja tehtaan turvallisuusvaatimuksia ja ovat suorittaneet tarvittavat perehtymiset turvalliseen työskentelyyn.

Turvallisuusohjeiden päivityskoulutuksista tiedotetaan urakoitsijoille erikseen. Kunnossapito- ja seisokkitöihin tuleville yrityksille lähetetään tiedot UPM Kymin Tehdasopas -sivustoon sekä One Safety -työkaluun turvallisuushavaintojen ja vaaratilanneilmoitusten tekemistä varten.   

Myös tehdasvierailulle saapuvien vierailijoiden toivotaan perehtyvän etukäteen 'Vierailijan turvallisuusohjeisiin', jotka vierailun yhteyshenkilö lähettää.

Kymin tehtaiden palveluksessa työskentelee yhteensä noin 700 henkilöä. Suurin osa henki­löstöstä asuu Kouvolan alueella. Henkilöstöstä valtaosa työskentelee paperin- ja selluntuotannossa. Työtä integraatissa tehdään ympäri vuorokauden. Kaiken kaikkiaan integraatin alueella on noin 750 UPM:n työntekijää, kun mukaan lasketaan konsernin eri funktioissa työskentelevät henkilöt. 

UPM:n tavoitteena on olla turvallinen, reilu ja motivoiva työnantaja henkilöstölleen. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön turvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työssä onnistu­miseen. Uutta henkilöstöä Kymille valmennetaan Tulevaisuuden ammattilainen ja Tulevaisuuden esimies –koulutusohjelmien kautta.

 

Pidämme ympäristöstämme huolta

UPM Kymin Kuusanniemen tehdasalueen sijainti asutusalueen ja vesistön välittömässä läheisydessä asettaa korkeat vaatimukset ympäristönsuojelulle. Tuotannon määrään ja tehokkuuteen tehtyjen investointien myötä on parannettu myös ympäristötekniikkaa ja -osaamista. Noudatamme tarkoin ympäristölupaamme ja siinä määriteltyjä tarkkailuarvoja. Ympäristöluvan noudattamista valvoo Kouvolan kaupunki ja ELY-keskus.

Kymin tuotantolaitokseet saavat tarvitsemansa lämpöenergian ja suurimman osan sähköenergiasta sellutehtaan energiantuotannosta sekä tehdasalueella toimivan Kymin Voiman biovoimalaitokselta. Integraatin sähköomavaraisuus on 85 % ja yli 90 % energiasta tuotetaan uusiutuvilla biopolttoaineilla.

Tehtaiden toimintaa säätelevät viranomaisten myöntämät ympäristöluvat. Ympäristöluvat määrittävät päästörajojen lisäksi ympäristövaikutusten tarkkailuvelvoitteet. UPM Kymi raportoi ympäristönsuojelunsa kehitystä vuosittain ilmestyvässä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportissa.

 

Vesistö

Kymin paperi- ja sellutehdas saavat raakavetensä Kymijoesta. Tuotantolaitosten jätevedet puhdistetaan tehdasalueella sijaitsevalla biologisella jätevedenpuhdistamolla. Teemme tehtaillamme jatkuvaa vesistöseurantaa ja osallistumme määräajoin ja tarvittaessa tutkimuksiin, joissa mitataan päästöjen välittömiä ympäristövaikutuksia.

Ilman laatu ja melun torjunta

Ilman laatua seurataan kiinteällä kolmen mittausaseman verkolla Kouvolan ja Kuusankosken alueella ja mittauksista laaditaan vuosiraportti. Mittausverkoston avulla seurataan mm. ulkoilman hajurikkipitoisuutta ja että se on ohjearvojen mukainen.  Kymin tehtailla laitteiden melutasoille asetetaan tiukat vaatimukset jo niiden hankintavaiheessa. Tavaraliikenteen aiheuttamia meluhaittoja on ehkäisty ohjeistamalla kuljetusliikkeitä ja määrittelemällä tarkat ajoreitit.

Maaperän suojelu, jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö

UPM:n tehtaat ovat vähentäneet kiinteän jätteen määrää ja parantaneet jätteen käsittelyä lajittelemalla jätteet jo niiden syntypaikassa. Suuri osa tuotantojätteestä käytetään hyödyksi joko raaka-aineena tai energiantuotannossa. Orgaanisen jätteen vienti kaatopaikalle loppui tammikuussa 2016. UPM kehittää jatkuvasti uusia jätteiden uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

 

Jalostamme vastuullisesti hankittua puuta yhä puhtaammin

Kestävästi hankittu puuraaka-aine, tehdasintegraatin korkea omavaraisuusaste energiassa ja tuotannon sivuvirtojen uudelleenkierrätys raaka-aineiksi ovat toimintamme kulmakiviä.

 
Päästöt veteen (P)
-58 %
(2010-2019)
Päästöt ilmaan (SO2)
-86 %
(2010-2019)
Biopolttoaineiden osuus
89 %
(2019)
Työpaikkatapaturmien määrä
0
(2019)
 

Käytämme mäntyä, kuusta ja koivua

Sellun ja paperin tärkein raaka-aine on puu. Loput puusta käytämme energiantuotannossa biopolttoaineena. Kymillä puuraaka-aineena käytetään koivua, kuusta ja mäntyä, joita tarvitaan noin 4 milj. m³ vuodessa. Puu hyödynnetään sataprosenttisesti. 

Kestävästi hankittua puuta

Tiedämme, mistä jokainen puu on saapunut Kymille. Puun alkuperäketjun seurantajärjestelmä mahdollistaa sertifioidun puukuidun määrän seurannan ja raportoinnin metsätä tehtaalle, ja aina valmiiksi paperituotteeksi asti. UPM:n täreimpiä puuntoimittajia Suomessa ovat yksityiset metsänomistajat. Kymin käyttämä puu tulee pääosin tehtaan lähialueilta.

 

Paikallisyhteistyö ja sponsorointi

UPM on aktiivisesti mukana paikallisessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamassa paikkakunnan positiiviseen kehitykseen.

Tämä tarkoittaa laaja-alaista keskustelua ja yhteistyötä UPM:n eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteemme on myös, että UPM tunnistetaan elinvoimaisena ja vastuullisena prosessiteollisuuden työnantajana ja biometsäteollisuuden suunnannäyttäjänä Kouvolassa ja Kymenlaaksossa. Muun muassa nuorten koulutusta ja työllistymistä pyritään tukemaan aktiivisella yhteistyöllä yhdessä oppilaitosten, alan järjestöjen ja kaupungin kehitystoimen kanssa.

UPM:n paikalliset sponsorointi- ja tukikohteet valitaan vuosittain erikseen tehtävien anomusten perusteella. Tarkemmat hakuohjeet ja sähköisesti täytettävä anomus löytyvät alla olevasta linkistä

 

Uusimmat artikkelit sivustolta upm.fi