UPM Kymin tehdasalue
 

UPM Kymi

Kouvolassa, Kuusankosken kaupunginosassa sijaitseva UPM Kymin tehdasintegraatti tuottaa paperia, sellua ja bioenergiaa. Kymijoen rannalla olevalla tehdasalueella toimivat UPM Kymin sellutehdas ja UPM Communication Papers Oy:n Kymin paperitehdas.  Muut alueella olevat tuotantolaitokset ovat Kymin Voima Oy:n biovoimalaitos ja Schaefer Kalk Finland Oy:n karbonaattilaitos (PCC). UPM Kymillä työskentelee noin 710 UPM:läistä paperi- ja sellutehtaan sekä konserni- eli tukitoimintojen palveluksessa.

Kiertotalous_Kymi.JPG

Klikkaamalla tätä kuvaa tai tekstiä voit tutustua Kymin toimintaan ja siihen, miten sellun ja paperin tuotanto tuo tehdasintegraatin alueelle synergiaa. (Vieritä avautuvalta sivulta näkymää alaspain.)   

 

 
 
 

Ota yhteyttä, vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

 

Toimintomme Kymillä

Sellutehdas

Kymin sellutehdas on yksi Suomen moderneimmista sellutehtaista, jonka vuotuinen tuotantokyky on 870 000 tonnia valkaistua koivu- ja havusellua. Sellutehtaalla valmistetaan lyhyt- ja pitkäkuitusellua kahdella tuotantolinjalla. Puuraaka-aineina ovat koivu, mänty ja kuusi. Kymin sellutehdas on merkittävä bioenergian tuottaja. Sellun tuotannossa syntyy mäntyöljyä ja tärpättiä, jotka hyödynnetään biotalouden tuotteisiin. 

Kymin selluntuotannon historia ulottuu vuoteen 1886, jolloin käynnistyi ensimmäinen sulfiittisellutehdas. Nykyisella tehdasalueella Kuusanniemessä sulfaattisellun tuotanto alkoi 1964. 

Kymin sellutuotteiden nimet ovat: UPM Betula (koivusellu) ja UPM Conifer (havusellu).

Paperitehdas

Kymin paperitehtaalla valmistetaan päällystettyjä ja päällystämättömiä hieno- ja erikoispaperilajeja kahdella paperikoneella ja päällystyskoneella. Jälkikäsittelyyn ja jalostukseen kuuluvat toimistopapereiden ja isojen graafisten arkkien leikkauslinjat. Paperin tuotantokyky on 715 000 tonnia. Kymillä paperin valmistuksessa käytetään sataprosenttista kemiallista sellua. 

Paperin valmistuksella on Kuusankoskella pitkä perinne: paperitehdas perustettiin 1872 ja ensimmäinen paperikone käynnistyi 1873.


Paperituotteitamme ovat painopaperit, toimistopaperit ja erikoispaperit. 


 

Kymi pulp mill and Kymi paper mill

 

 

Bioenergia

Tarvitsemansa lämpöenergian ja suurimman osan sähköenergiasta Kymin paperitehdas ja sellutehdas saavat sellutehtaan energiantuotannosta ja tehdasalueella toimivalta Kymin Voima Oy:n biovoimalaitokselta. Noin 90 prosenttia energiasta tuotetaan biopolttoaineilla. Sellun tuotannossa syntyviä biopolttoaineita ovat puuperäiset mustalipeä, kuituliete, kuori ja hakkuutähde. Öljy, turve ja maakaasu ovat varapolttoaineita. Kaukolämpöä ja sähköä tuotetaan myös Kouvolan kaupunkiin.

Kymin sähköomavaraisuus on 85 prosenttia, ja loput ostetaan UPM Energialta, jolla on Kouvolassa kolme vesivoimalaitosta: Keltin, Kuusankosken ja Voikkaan vesivoimalaitokset. 

Kouvolan metsäpalvelutoimisto

Kouvolan metsäpalvelutoimisto sijaitsee osoitteessa Hovioikeudenkatu 16, 45100 Kouvola. Arkisin voit ottaa myös yhteyttä toimistoaikaan palvelevaan metsävaihteeseen numerossa 02041 6121. 


 

Ajankohtaista

 

Seuraa meitä somessa

 

 
 

Kuvia Kymiltä


 

Kymi on turvallinen työntekijöille ja alueen asukkaille

Kymi_Paper Mill_05062019_quality1920px.jpg

UPM:ssä turvallisuus tulee aina ensin kaikessa toiminnassa. Kymin tehtailla työturvallisuuden kehitys on viime vuosina ollut hyvä. Integraatin sairauspoissaoloon johtaneista työtapaturmista kertova tapaturmataajuusluku on ollut pitkään nolla.  

Oman henkilökuntamme turvallisuuden lisäksi huolehdimme vieraidemme ja tehtaalla työskentelevien ulkopuolisten turvallisuudesta.    

Tehtaiden pelastussuunnitelmissa  on varauduttu integraatin mahdollisiin onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa turvallisen toiminnan varmistamiseksi alueellamme. 

Kymin paperi- ja sellutehtaan palveluksessa työskentelee yhteensä noin 700 henkilöä. Suurin osa henki­löstöstä asuu Kouvolan alueella.  

UPM:n tavoitteena on olla turvallinen, reilu ja motivoiva työnantaja henkilöstölleen. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön turvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työssä onnistu­miseen.  

Uutta henkilöstöä Kymille valmennetaan Tulevaisuuden ammattilainen ja Tulevaisuuden esimies –koulutusohjelmien kautta. 

 


 

 

Pidämme ympäristöstämme huolta

UPM Kymin Kuusanniemen tehdasalueen sijainti asutusalueen ja vesistön välittömässä läheisydessä asettaa korkeat vaatimukset ympäristönsuojelulle. Tuotannon määrään ja tehokkuuteen tehtyjen investointien myötä on parannettu myös ympäristötekniikkaa ja -osaamista. Noudatamme tarkoin ympäristölupaamme ja siinä määriteltyjä tarkkailuarvoja. Ympäristöluvan noudattamista valvoo Kouvolan kaupunki ja ELY-keskus.

 
 

Kymin tuotantolaitokseet saavat tarvitsemansa lämpöenergian ja suurimman osan sähköenergiasta sellutehtaan energiantuotannosta sekä tehdasalueella toimivan Kymin Voiman biovoimalaitokselta. Integraatin sähköomavaraisuus on 85 % ja noin 90 % energiasta tuotetaan uusiutuvilla biopolttoaineilla.

Tehtaiden toimintaa säätelevät viranomaisten myöntämät ympäristöluvat. Ympäristöluvat määrittävät päästörajojen lisäksi ympäristövaikutusten tarkkailuvelvoitteet. UPM Kymi raportoi ympäristönsuojelunsa kehitystä vuosittain ilmestyvässä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportissa.

 

Vesistö

Kymin paperi- ja sellutehdas saavat raakavetensä Kymijoesta. Tuotantolaitosten jätevedet puhdistetaan tehdasalueella sijaitsevalla biologisella jätevedenpuhdistamolla. Teemme tehtaillamme jatkuvaa vesistöseurantaa ja osallistumme määräajoin ja tarvittaessa tutkimuksiin, joissa mitataan päästöjen välittömiä ympäristövaikutuksia.

Ilman laatu ja melun torjunta

Ilman laatua seurataan kiinteällä kolmen mittausaseman verkolla Kouvolan ja Kuusankosken alueella ja mittauksista laaditaan vuosiraportti. Mittausverkoston avulla seurataan mm. ulkoilman hajurikkipitoisuutta, ja että se on ohjearvojen mukainen.  Kymin tehtailla laitteiden melutasoille asetetaan tiukat vaatimukset jo niiden hankintavaiheessa. Tavaraliikenteen aiheuttamia meluhaittoja on ehkäisty ohjeistamalla kuljetusliikkeitä ja määrittelemällä tarkat ajoreitit.

Maaperän suojelu, jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö

UPM:n tehtaat ovat vähentäneet kiinteän jätteen määrää ja parantaneet jätteen käsittelyä lajittelemalla jätteet jo niiden syntypaikassa. Suuri osa tuotantojätteestä käytetään hyödyksi joko raaka-aineena tai energiantuotannossa. Orgaanisen jätteen vienti kaatopaikalle loppui tammikuussa 2016. UPM kehittää jatkuvasti uusia jätteiden uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

 

Jalostamme vastuullisesti hankittua puuta yhä puhtaammin

Meille tärkeää on vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti tuotettu puuraaka-aine. Hyödynnämme puun täysin paperin, sellun ja bioenergian tuotannossamme, ja tuotannon sivuvirrat uudelleenkierrätämme raaka-aineiksi. Tutustuthan Metsä-lupaukseemme.

 
Päästöt veteen (COD)
-37 %
(2014-2023)
Päästöt ilmaan (SO2)
-71 %
(2014-2023)
Biopolttoaineiden osuus
89 %
(2023)
Puun alkuperän seuranta
100 %
(2023)
 

Käytämme mäntyä, kuusta ja koivua

Sellun ja paperin tärkein raaka-aine on puu. Loput puusta käytämme energiantuotannossa biopolttoaineena. Kymillä puuraaka-aineena käytetään koivua, kuusta ja mäntyä, joita tarvitaan noin 4 milj. m³ vuodessa. Puu hyödynnetään sataprosenttisesti. 

Kestävästi hankittua puuta

Tiedämme, mistä jokainen puu on saapunut Kymille. Puun alkuperäketjun seurantajärjestelmä mahdollistaa sertifioidun puukuidun määrän seurannan ja raportoinnin metsästä tehtaalle, ja aina valmiiksi paperituotteeksi asti. UPM:n tärkeimpiä puuntoimittajia Suomessa ovat yksityiset metsänomistajat. Kymin käyttämä puu tulee pääosin tehtaan lähialueilta.

 

Paikallisyhteistyö ja sponsorointi

UPM on aktiivisesti mukana paikallisessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamassa paikkakunnan kehitykseen. Tämä tarkoittaa laaja-alaista keskustelua ja yhteistyötä UPM:n eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteemme on, että UPM tunnistetaan elinvoimaisena ja vastuullisena prosessiteollisuuden työnantajana sekä biometsäteollisuuden suunnannäyttäjänä.

Nuorten koulutusta ja työllistymistä pyrimme tukemaan aktiivisella yhteistyöllä oppilaitosten, alan järjestöjen ja kaupungin opetustoimen kanssa.

UPM:n paikalliset sponsorointi- ja tukikohteet valitaan vuosittain erikseen tehtävien anomusten perusteella. Tarkemmat hakuohjeet ja sähköisesti täytettävä anomus löytyvät alla olevasta linkistä

 

Uusimmat artikkelit sivustolta upm.fi