UPM Kymi vaikuttaa laajasti Kouvolan alueen elinvoimaisuuteen

Paikallisuutiset 24.8.2018 9.30 EEST

Aerial photo of UPM Kymi

(UPM, Kouvola, 24.8.2018 klo 9:30 EET) – UPM on tänä vuonna julkaissut sellu- ja paperitehtaidensa EMAS-selonteot (EU Eco-Management and Audit Scheme) aiempaa laajempina. Yhtiö on jo vuosien ajan raportoinut tehtaidensa ympäristövaikutuksista Euroopassa, Kiinassa ja Uruguayssa, mutta nyt raportit avaavat myös paikallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Laajennetussa raportoinnissa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioitiin yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia.

Etlatieto Oy:n varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö sanoo, että laskelmia voidaan tehdä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. ”Malli perustuu Tilastokeskuksen panos-tuotos-tilastoihin. Ne kertovat, miten eri toimialoilla toimivat yritykset hankkivat toisiltaan tuotteita ja palveluja”, Ali-Yrkkö kertoo.

”Olemme merkittävä toimija Kouvolassa ja läsnä näkyvästi paikkakuntalaisten arjessa. Meille toimintamme läpinäkyvyys ja kokonaisvaltaisista vaikutuksistamme kertominen on tärkeää. Siksi haluamme antaa varmennettua, konkreettista tietoa tarjoamistamme työpaikoista, verotuloista, ostovoiman kasvusta ja paikallisyhteistyöstä”, tehtaanjohtaja Jyri Kylmälä UPM Kymiltä sanoo.

UPM Kymin paperi- ja sellutehtaiden synnyttämän paikallisen kulutusvaikutuksen arvioidaan olleen viime vuonna noin 43 miljoonaa euroa ja koko Suomeen kohdistuvan kulutusvaikutuksen noin 78 miljoonaa euroa. Lisäksi Kouvolan kaupungin veropotti kasvoi ansiostamme arviolta 30 miljoonalla eurolla. Summa koostuu kiinteistöveroista, palkoista maksetuista kunnallisveroista ja yhteisöveron kuntaosuudesta. Viime vuonna UPM Kymin tehtailla työskenteli noin 900 henkilöä kesätyöntekijät mukaan lukien. Lisäksi työllistimme noin 800 henkilöä epäsuorasti muista paikallista yrityksistä, jotka tuottivat meille raaka-aineita ja palveluita.

 

Investoinnit tuoneet parannusta ympäristöasioihin

Uudessa ympäristö- ja yhteiskuntavastuu –selonteossa kerrotaan kattavasti myös tehtaiden vaikutuksesta ympäristöön.”Kymillä tavoitteemme on ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen”, sanoo ympäristöpäällikkö Päivi Hyvärinen.

”Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että uusia investointeja suunniteltaessa ja toteutettaessa ympäristöön liittyvät asiat ovat aina tärkeässä roolissa. Kasvaneesta selluntuotannosta huolimatta Kymillä on pysytty ympäristöluvan asettamissa luparajoissa. Viime vuosina sellutehtaalla toteutettujen investointien ansiosta tuotettua sellutonnia kohden tulevaa jätevesikuormitusta on pystytty vähentämään. Esimerkiksi kuitulinjojen pesujen ja valkaisun parantuessa sellun tuotantoon käytettävät vesi- ja valkaisukemikaalimäärät sekä jokeen menevät päästöt ovat  laskeneet. Jätevesimäärän vähentymiseen on vaikuttanut myös kaksi vuotta sitten tehty investointi jätevesilaitoksen jäähdytystorneihin. Nykyään ei enää jouduta käyttämään jokivettä jätevesien jäähdyttämiseen kesäaikana.”  

UPM Kymin tehtaiden uusi ympäristölupa tuli voimaan tämän vuoden keväällä. Myös uuden ympäristöluvan vaateet tähtäävät ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Tiukkenevat päästöjen luparajat ja ympäristöasioiden johtamista koskevat vaatimukset pohjautuvat Euroopan komission hyväksymiin BAT-päätelmiin eli parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin.

Uusi hulevesiallas

Kymillä on uuden ympäristöluvan vaatimuksen mukaisesti tänä kesänä rakennettu tilavuudeltaan noin
5 000 m3:n hulevesiallas, johon kuorimon puukentän hule- eli sadevedet johdetaan.
Allas otetaan käyttöön syyskuun alussa.

 

Näistä ja muista vaikutuksistamme voit lukea lisää:
https://www.upmbiofore.fi/upm-fi/tehdas-luo-ymparilleen-elinvoimaa/
Linkki paikalliseen EMAS-raporttiin

Lisätietoja antavat:

tehtaanjohtaja Jyri Kylmälä, UPM Kymin sellutehdas, puh. 040 571 4713

tehtaanjohtaja Matti Laaksonen, UPM Kymin paperitehdas, puh. 0400 982673

 

UPM Kymi, Selluntie 1, 45700 Kuusankoski, puh. 0204 15 121

UPM Kymi lyhyesti

Kouvolassa Kuusankoskella sijaitseva UPM Kymi on energiatehokas sellun, energian ja paperin tuotannon tehdasintegraatti, joka työllistää noin 700 henkilöä. Kymi tuottaa maailman markkinoille valkaistua koivu- ja havusellua sekä päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia. Paperin ja sellun valmistajana Kymillä on pitkät perinteet, jo 1800-luvulta lähtien.

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #upmpulp | upmkymi.fi | Kymin instagram