Uusi UPM:n sellutehdas Uruguayssa: usein esitettyjä kysymyksiä

23.7.2019 UPM ilmoitti päätöksestä investoida uuteen maailmanluokan sellutehtaaseen Uruguayssa. Uutinen herätti paljon kiinnostusta ja innostusta, ja luonnollisesti myös joitain kysymyksiä ja huolenaiheita. Tässä vastauksia yleisimpiin kysymyksenaiheisiin sekä linkkejä lisätietoihin.

UPM:n 2,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin (USD) investointi sellutehtaaseen ja 350 miljoonan dollarin investointi logistiikkaan, infrastruktuuriin ja paikallisinvestointeihin on suurin investointi niin yhtiön kuin Uruguayn historiassa. Lue lisää tiedotteesta

Miksi Uruguay?

Yksi useimmin kysytyistä kysymyksistä on ”miksi juuri Uruguay?” Mikä tekee Uruguaysta otollisen kohteen tällaiselle jätti-investoinnille? Syitä on monia. Uruguayssa on erinomainen kohde pitkäaikaiselle investoinnille ja vastuulliselle toiminnalle. Maa on poliittisesti ja sosiaalisesti vakaa, ja sillä on vahva lainsäädäntö ja demokratian perinne. Poliittinen päätöksenteko on läpinäkyvää. Laki säätelee selkeästi metsien käyttöä, mikä on edistänyt kestävää metsäteollisuutta. UPM:llä on yli 30 vuoden kokemus Uruguaysta, erinomaisesti toimivat tiimit sekä sellutehdas ja metsätoiminnot, joiden varaan on hyvä rakentaa uutta kasvua tulevina vuosikymmeninä. Lisätietoa ainutlaatuisesta Uruguaysta tästä artikkelista.

Myös uuden tehtaan sijainti keskisessä Uruguayssa on herättänyt kysymyksiä muun muassa siksi, että valittu sijainti vaatii myös Uruguayn valtiolta merkittäviä investointeja infrastruktuuriin. UPM ja Uruguayn hallitus määrittelivät uuden tehtaan sijaintipaikan yhdessä, ja sijoituspäätöksessä otettiin huomioon sekä sellutehtaan toiminnan edellytykset – puun ja veden saatavuus – että hallituksen halu kehittää maan keskiosien liikenneyhteyksiä, yhdyskuntarakennetta ja työllisyyttä. Sellutehtaan vaatima infrastruktuurin kehitys on linjassa hallituksen aluekehityssuunnitelmien kanssa.

Hallitus ja UPM allekirjoittivat jo marraskuussa 2017 sopimuksen investointipäätöksen molemmilta osapuolilta edellytettävistä toimenpiteistä. Sopimus on julkaistu sekä kokonaisuudessaan että lyhennelmänä. Myös sopimuksen täydennykset, kuten esimerkiksi työvoimaa koskevat päätökset ovat julkisia.

Mitä paikalliset ajattelevat investoinnista?

Tämän kokoluokan projekti herättää luonnollisesti paljon kiinnostusta ja mielipiteitä. Me uskomme avoimeen keskusteluun ja arvostamme erilaisia näkemyksiä. Se kertoo avoimesta demokratiasta. Olemme pitäneet säännöllisesti tiedotustilaisuuksia ja käyneet jatkuvaa vuoropuhelua paikallisten tahojen kanssa. Tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia on ollut yhteensä yli sata.

Julkista mielipidettä olemme seuranneet säännöllisesti vuodesta 2016 alkaen. Noin 70% Uruguayn kansasta on suhtautunut suunnitelmaan joko myönteisesti tai neutraalisti. Näkemykset ovat sitä myönteisempiä, mitä lähemmäs tehdasalueita (nykyistä tai tulevaa tehdasta) mennään.

 

Yleinen mielipide 2016-2020 (19 kyselyn keskiarvo, ajalta kesäkuu 2016-kesäkuu 2020) 

Do you agree or disagree with the installation of a new pulp mill in Uruguay?

Poll_April2020.jpg

Olemme kysyneet myös näkemyksiä nykyisestä, Fray Bentosissa sijaitsevasta sellutehtaastamme, joka aloitti toimintansa yli 10 vuotta sitten. Enemmistön mielipide on, että pitää UPM Fray Bentosin tehtaan perustamista joko myönteisenä tai erittäin myönteisenä maalle.

Do you believe that the installation of Fray Bentos mill has been positive or negative for the country?

opinion poll_Fray Bentos_062020.jpg

(18 kyselyn keskiarvo, ajalta kesäkuu 2016-kesäkuu 2020) 

Millaisia ympäristövaikutuksia uudella tehtaalla on?

Uruguayssa on tiukka ympäristölainsäädäntö. UPM:n Fray Bentosin sellutehdas onkin yksi maailman tarkimmin valvotuista tehtaista. Tehtaan ympäristösuorituskykyä ja -vaikutuksia raportoidaan kuukausittain paikallisille viranomaisille, jotka seuraavat asiaa myös reaaliajassa. Seurannan mukaan tehtaan ympäristösuorituskyky on ollut erinomainen.

Uusi tehdas tulee noudattamaan parhaita käytössä olevia teknologioita (BAT), UPM:n globaaleja ympäristöperiaatteita ja -käytäntöjä sekä tietenkin paikallista lainsäädäntöä.

Uruguayn viranomaisten tekemä selvitys uuden sellutehtaan ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista osoitti kaikkien mahdollisten vaikutusten olevan hyväksyttäviä ja hallittavia: tehdas ei vaikuta kielteisesti terveyteen, asumisolosuhteisiin, kaupunkirakenteeseen, maankäyttöön, kulttuuriin, eläimistöön tai suojelualueisiin, maaperään, kallioperään eikä pohjavesiin.

Erityisen suurta mielenkiintoa on kohdistunut uuden tehtaan vaikutuksiin Rio Negro -jokeen. Paikallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden tutkimusten mukaan uuden tehtaan suoranainen vaikutus Rio Negroon on minimaalinen. Tehtaan pitkän aikavälin keskimääräinen vuotuinen vedenkäyttö on alle yksi prosenttia joen keskimääräisestä virtaamasta Paso de los Torosin kohdalla. Tehtaan purkuvesien laatua tarkkailevat sekä UPM että viranomaiset.

Joen nykyisen tilanteen parantaminen vaatii toimenpiteitä kaikilta sidosryhmiltä ja jokivarren teollisuuslaitoksilta. UPM on luvannut investoida yhteensä 70 miljoonaa dollaria paikallisesti, ja merkittävä osa rahoista käytetään kunnallisen jätevedenpuhdistamon ja kaatopaikan kunnostukseen.

Entä puuviljelmät – miten ne vaikuttavat luonnonmetsiin, monimuotoisuuteen ja vesistöihin?

UPM:n puuviljelmät on perustettu entisille laidunmaille, eivätkä ne näin syrjäytä luonnonmetsiä. Näin on ollut itse asiassa aina: Uruguayn kaikki luonnonmetsät ovat olleet suojeltuja vuodesta 1987 lähtien, eli jo ennen kuin puuviljelmiä alettiin perustaa maahan 1990-luvulla. Uruguayn metsälainsäädäntö säätelee tarkoin maankäyttöä maaperän ominaisuuksien mukaan, joten puuviljelmät eivät myöskään vie tilaa esimerkiksi ruuantuotannolta.

Kaikki UPM:n puuviljelmät ovat FSC- ja PEFC-sertifioituja. Käytämme ainoastaan sertifioinnin sallimia kemikaaleja ja lannoitteita. Kemikaaleja puuviljelmillä käytetään ylipäätään paljon vähemmän kuin maataloudessa, koska kemikaaleja tarvitaan vain ensimmäisen kasvuvuoden aikana ja korjuuväli on 10-12 vuotta. Sertifiointiin kuuluu vuotuinen ulkopuolisen tahon tekemän auditointi, jossa käydään läpi kaikki ympäristövaikutukset.

Puuviljelmät tukevat vesitasapainoa sitomalla vettä puusolukoihin sekä vähentämällä eroosiota ja ravinteiden kulkeutumista vesistöön.

Lue lisää kestävistä puuviljelmistä Uruguayssa.  

Luonnon monimuotoisuus on meille erityisen tärkeä asia: monimuotoisuuden varjelemiseksi UPM:llä on yli 20 suojeltua aluetta Uruguayn puunviljelmillä. Laajin näistä alueista on MafaldaChasicon suojelusalue puolestaan on yli sadan kasvi- ja eläinlajin elinympäristö. 

Mikä on investoinnin vaikutus paikallistalouteen, ja miksi UPM toimii verovapaalla vyöhykkeellä?

Kiivaimmassa rakentamisvaiheessa tehdastyömaalla työskentelee yli 6 000 työntekijää. Tehtaan valmistuttua Uruguayn talouteen arvioidaan syntyvän noin 10 000 pysyvää työpaikkaa, joista 4 000 työllistää suoraan UPM ja sen alihankkijat. Arvoketjuun arvioidaan osallistuvat noin 600 yritystä. Arviot perustuvat Deloitten ja CPA Ferreren itsenäisiin tutkimuksiin.

UPM noudattaa aina paikallisia verolakeja. Uruguayssa on selkeä verolainsäädäntö, jolla on myös pyritty johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti houkuttelemaan investointeja maahan. Uruguayssa on ollut vuosikymmenien ajan vapaakauppa-alueita, joita nykyisin on 11 ja joissa on 16 000 työpaikkaa. Vapaakauppa-alueiden merkitys vientiteollisuudelle ja kansantuotteelle on suuri.

Uusi sellutehdas sijoittuu yhdelle näistä vapaakauppa-alueista, niin kuin nykyinen Fray Bentosin tehdaskin. Uusi tehdas maksaa vuotuisen kiinteän seitsemän miljoonan dollarin veron. Kaikki toiminta tehdasalueen ulkopuolella taimitarhoista ja puuviljelmistä logistiikkaan ja kuljetuksiin ovat tavanomaisen paikallisen verotuksen piirissä. Tehtaan aloitettua UPM:n arvoketju maksaa arviolta 170 miljoonaa dollarin vuotuiset verot ja sosiaaliturvamaksut – kymmenessä vuodessa siis lähes kaksi miljardia dollaria.

Millaisia sosiaalisia vaikutuksia tulee rakennusaikana ja tehtaan aloitettua: aiheuttavatko tuhannet keikkatyöläiset häiriöitä?

Enimmillään yli 6 000 ihmistä työmaalle tuova projekti aiheuttaa tietysti näkyviä muutoksia. Osa muutoksista on myönteisiä, kuten työ- ja koulutusmahdollisuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille yrittäjille, mutta häiriöitäkin varmasti tulee muun muassa liikenteeseen ja asumiseen. Näin suuret rakennushankkeet voivat myös aina aiheuttaa myöskin levottomuutta ja järjestyshäiriöitä. Kaikkeen onkin varauduttava huolellisella etukäteissuunnittelulla. Jatkamme aktiivista vuoropuhelua paikallisten sidosryhmien kanssa sekä teemme yhteistyötä viranomaisten ja asukkaiden kanssa voidaksemme vahvistaa myönteisiä mahdollisuuksia ja minimoida kielteiset vaikutukset ja häiriöt.

Eräät kriitikot ovat väittäneet, että rautatie vaarantaa turvallisuuden ja siksi ihmiset vastustavat sitä. Ovatko väitteet totta?

Uruguayssa on ollut rautateitä 150 vuotta. Tehtaan tarvitsema uusi rata seurailee pääasiassa vanhaa, jo olemassa olevaa ratalinjaa. UPM on yksi uuden radan pääkäyttäjistä, mutta radan omistaa Uruguayn valtio ja sillä voivat operoida sekä yksityiset että julkiset toimijat.

Mielipidekyselyjen mukaan rautatien kehittäminen nauttii suurta kansansuosiota. Hallitus ja liikenneministeriö ovat julkistaneet projektin vaiheet asteittain ja luoneet verkkosivuston, missä hankkeesta kiinnostuneet voivat tutustua siihen. Yleismaailmallisesti rautatietä pidetään turvallisimpana ja kaikkein ympäristöystävällisimpänä tapana kuljettaa tavaraa ja ihmisiä. Tiukat turvallisuusstandardit ovat tietysti tärkeitä ja välttämättömiä missä tahansa ratahankkeessa, ja näin tulee olemaan myös Uruguayssa.

 

UPM:n sellutehdashanke luo uusia mahdollisuuksia Uruguayn keskiosissa
Artikkeli | 02/20/2020 09:11:52 | 3 min

UPM:n sellutehdashanke luo uusia mahdollisuuksia Uruguayn keskiosissa

Lue lisää
Täyttä vauhtia eteenpäin
Blogi | 12/13/2019 15:11:51 | 2 min

Täyttä vauhtia eteenpäin

Lue lisää
Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen
Blogi | 05/08/2024 05:21:02 | 4 min

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen

Lue lisää